Om oss

Avtalsförhandlingarna rörande Partsrådets verksamhet är nu avslutade

torsdag 26 oktober 2023

De centrala parterna Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har tecknat ett tvåårigt avtal.
Den partsgemensamma verksamheten ska fortsatt bedrivas i de fyra befintliga arbetsområdena.

Parterna är överens om att det partsgemensamma utvecklingsarbetet som bedrivs inom ramen för Partsrådet ska bedrivas inom följande fyra arbetsområden med tillhörande uppdragsbeskrivningar:

 

Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv

Bakgrund

Sedan Avtal 2012 har centrala parter arbetat partsgemensamt med arbetsmiljöfrågor inom ramen för Partsrådet i syfte stödja lokala parters arbete i dessa frågor. Parterna ser det som fortsatt angeläget att arbeta med arbetsmiljöfrågor med särskilt fokus på grundläggande kunskaper hos företrädare för arbetstagare och arbetsgivare. Detta genom att utforma en arbetsmiljöutbildning för statlig sektor.

Uppdrag

Tidsram

Arbetet ska fortgå till och med den 31 december 2025.

Arbetssätt

En styrgrupp ska tillsättas för arbetsområdet. För att få ett framgångsrikt arbete bör parterna avsätta resurser till det kommande arbetet. Styrgruppen ska särskilt beakta (gäller samtliga arbetsområden):

 

Partsgemensamt arbetsområde ett hållbart arbetsliv

Bakgrund

Utifrån ett regeringsinitiativ under 2016 väcktes frågan på vilket sätt parterna på det statliga avtalsområdet kunde gemensamt arbeta för att motverka ohälsa och stigande sjuktal. Parterna kom i avtalsrörelsen 2017 överens om att konkretisera arbetet inom ramen för Partsrådets verksamhet och tillskapade därför Programmet Hållbart arbetsliv.

Förhandlingsledningarna utgjorde styrgrupp för Programmet. Sedan 2018 har arbetsområdet Hållbart arbetsliv utvecklat och levererat tjänster i enlighet med förhandlingsledningarnas inriktning. Programmet är
sedan 2021 omskapat till ett av arbetsområdena i Partsrådet samtidigt har styrgruppen omformats.

Parterna är överens om att arbetsområdet nu ska gå in i en mer förvaltande period.

Uppdrag

Tidsram

Arbetet ska fortgå till och med den 31 december 2025.


Arbetssätt

En styrgrupp ska tillsättas för arbetsområdet. För att få ett framgångsrikt arbete bör parterna avsätta resurser till det kommande arbetet. Styrgruppen ska särskilt beakta (gäller samtliga arbetsområden):

 

Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå

Bakgrund

I maj 2016 träffade parterna ett nytt centralt ramavtal om samverkan –Samverkan för framtiden. Avtalets utformning har påverkats av de erfarenheter och slutsatser som parterna under åren gjort genom arbetet
inom detta arbetsområde. Det är parternas uppfattning:


Parterna har utifrån dessa gemensamma uppfattningar planerat och genomfört aktiviteter med syfte att ge lokala parter kunskap om de tankar som ligger till grund för avtalet. Därmed ges lokala parter förutsättningar att kunna utveckla en samverkan utifrån den egna verksamhetens behov och
situation i enlighet med intentioner i ramavtalet.

Det är fortsatt angeläget att stödja lokala parter i arbetet med att bygga upp och underhålla samverkansprocesser enligt Samverkan för framtiden.


Uppdrag

Tidsram

Arbetet fortgår till och med den 31 december 2025.

Arbetssätt

En styrgrupp bör tillsättas för arbetsområdet. För att få ett framgångsrikt arbete bör parterna avsätta resurser till det kommande arbetet. Det är Styrgruppen ska särskilt beakta (gäller samtliga arbetsområden):

 

Centrala parters stöd till lokal lönebildning

Bakgrund

Under förhandlingarna och i avtalsrörelsen 2023 har centrala parter diskuterat behov av fortsatt stöd till lokala parter vad gäller utvecklingen av den lokala lönebildningen. Under den gångna avtalsperioden har ett sådant partsgemensamt arbete utgjort ett arbetsområde inom Partsrådets verksamhet.

Eftersom det är viktigt att verka för att den lokala lönebildningen ska ha en så hög kvalitet som möjligt är det angeläget att fortsätta ett utvecklingsarbete i syfte att stödja olika delar av de lokala partsprocesserna
inför – under – efter lönerevisionen likväl som att verka för en saklig lönesättning där dialogen kring medarbetarens nya lön har en hög kvalitet.

En framgångsrik lokal lönebildningsprocess bygger på att alla aktörer, såväl lokala parter som chefer och medarbetare har kompetens och förutsättningar att ta ansvar för sin del av processen.

Parterna konstaterar att de centrala ramavtalen skiljer sig åt på vissa punkter. Det finns också delar som är gemensamma till exempel förberedelsearbete och avstämning. Behovet av utveckling och stöd till
lokala parter kan vara gemensamt för samtliga parter men kan också se olika ut beroende på skillnader i avtalen eller beroende på hur utvecklingsbehovet bedöms hos respektive central part.

Uppdrag

Tidsram

Arbetet ska fortgå till och med den 31 december 2025.

Arbetssätt

När det gäller den tredje punkten ovan kan samtliga parter gemensamt identifiera aktiviteter för genomförande. Arbetsgivarverket kan även med enskild arbetstagarorganisation identifiera aktiviteter. I det senare fallet ska information lämnas till styrgruppen om aktiviteten. Aktiviteten ska också hållas inom ramen för tillgänglig budget.

En styrgrupp bör tillsättas för arbetsområdet. För att få ett framgångsrikt arbete bör parterna avsätta resurser till det kommande arbetet. Styrgruppen ska särskilt beakta (gäller samtliga arbetsområden):

Förutsättningar

Parterna utgångspunkt för det kommande arbetet, enligt ovan, är att det inom ramen för budgeten för arbetsområdet kan avsättas medel med lika stora summor för respektive arbetstagarorganisation, inrymmande såväl medel för helt gemensamma aktiviteter som enskilda tillsammans med Arbetsgivarverket.