Om oss

Arbetsmiljöverket förnyar föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö

måndag 18 september 2023

Den 15 september 2023 beslutade Arbetsmiljöverkets generaldirektör om regelförnyelse av deras författningssamling. De nya föreskrifterna och allmänna råden träder i kraft den 1 januari 2025 men finns tillgängliga på Arbetsmiljöverkets hemsida redan från mitten av oktober 2023.

Därför gör Arbetsmiljöverket om föreskrifterna

För första gången på 40 år har Arbetsmiljöverket gjort en samlad översyn av deras författningssamling och allmänna råd, ett arbete som började år 2016. Samråd har skett med arbetsmarknadens parter och flera myndigheter och organisationer har varit involverade.

Målet med regelförnyelsen är att skapa ett mer tydligt och sammanhållet regelverk, som också är enklare att anpassa till ett arbetsliv som förändras och där nya risker kan uppkomma.

Regelverket behövde ses över för att få föreskrifterna mer tillgängliga, lättare att förstå och med ett enklare och enhetligare språk.
Det ska vara mer överblickbart, lättare att hitta rätt och förstå vilka föreskrifter som gäller för ett arbete. Dubbelregleringar tas också bort.

Förändringar som görs

De viktigaste förändringarna är att:

Digitaliseringen av föreskrifterna gör att det bli lätt att hitta, förstå och använda reglerna. Det blir möjligt att söka i dem, hitta stödmaterial och spara länkar.

Regelverket får en tydligare koppling till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det handlar bland annat om att identifiera och undersöka arbetsmiljörisker i sin egen verksamhet för att därefter vidta åtgärder.

Ingen förändring när det gäller ansvar och krav

Skyddet för arbetstagarna förändras inte. Det blir inte heller några större förändringar av sakinnehåll, med ett undantag. Det tillkommer nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.
Strukturen utgår fortfarande från risker i arbetsmiljön.

Källa: Arbetsmiljöverket