Om oss

Fiktiv sammanslagning av myndigheter engagerade på representantskapet 2015

Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, och Kajsa Möller, Polismyndigheten, diskuterade arbetsmiljöproblematik på den fiktiva myndigheten Schlagerinspektionen. Foto: Fredrik Hjerling.

onsdag 22 april 2015

På Partsrådets representantskap i april 2015 fick deltagarna resonera kring den fiktiva myndigheten Schlagerinspektionen under en workshop. På så sätt fick deltagarna se saker ur ett lite nytt perspektiv, genom att skåda inåt istället för att fokusera på vad som sker i omvärlden.

Ulf Bengtsson, ordförande för Partsrådet och generaldirektör för Arbetsgivarverket, inledde mötet med att betona att representantskapet ska vara ett forum för diskussion och dialog. Han berättade att 1 500 lokala parter under 2014 deltog i Partsrådets verksamhet och att den nya hemsidan hade 12 000 unika besökare under året.

– Vi har satsat på webb och på extern kommunikation. Vi har också tagit fram en e-learnplattform som lokala parter kommer att ha nytta av. Jag tror att detta är en bra väg; att skapa instrument centralt som kan användas lokalt, sa han.

Representantskapet fastställde även Partsrådets årsredovisning 2014.

Schlagerinspektionen

Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef för ST och OFR/S,P,O och ledamot i Partsrådets styrelse, introducerade en workshop där deltagarna fick ta ställning till en fiktiv myndighetssammanslagning.

– På årets representantskap har vi valt att skåda inåt istället för att ha omvärldsbevakning. Det här är ett annat sätt att titta på verksamheten och de utmaningar vi har, konstaterade hon.

I scenariot stod den fiktiva myndigheten Schlagerinspektionen i fokus: Schlagerinspektionen står inför en organisationsförändring där myndigheten ska bli dubbelt så stor, eftersom regeringen fattat beslut om att flytta över verksamhet från två andra myndigheter till inspektionen. De tre myndigheterna skiljer sig kraftigt åt i fråga om arbetsmiljö, lönenivå och system för lönesättning samt hur man organiserat samverkan. Utmaningarna omfattar

Partsrådets samtliga fyra arbetsområden: arbetsmiljö, lönebildning, förändring och utveckling samt samverkan.

Livliga gruppdiskussioner

Varje bord fick fokusera på frågeställningar som var knutna till ett visst arbetsområde, och även bordsvis dela in sig i arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter.

Det blev livliga diskussioner och flera konkreta förslag.

Kajsa Möller, arbetsgivarrepresentant för Polismyndigheten, satt vid ett bord som diskuterade arbetsmiljöfrågor. Hon förordade ett medarbetardrivet förändringsarbete.

– Det handlar om att identifiera utmaningar och möjligheter. Ledningen måste på ett tydligt sätt ge förutsättningar, men förändringarna måste komma från verksamheten, menade hon.

Marie Lyxell Stålnacke, arbetsgivarrepresentant för Lantmäteriet, diskuterade samverkan vid sitt bord. Hon betonade behovet av att träna på samverkan innan myndigheterna ska slås ihop.

– Om parterna jobbar ihop i en projektgrupp före sammanslagningen underlättar man arbetet med att ta fram ett samverkansavtal när den nya myndigheten bildas, menade hon.

Jennie Knutsson, arbetsgivarrepresentant för Havs- och vattenmyndigheten, betonade behovet av att komma överens om en gemensam lönestruktur.

– Det gäller att hitta lönekriterier som är transparenta. Att utbilda chefer i att skapa ett bra dialogklimat. Otydlighet i lönefrågor kan leda till onödiga spänningar, konstaterade hon.

Björn Kellerth, förhandlingschef och kanslichef på Polisförbundet, representerar OFR/S,P,O i Partsrådets styrelse. Han satt vid ett bord som diskuterade frågor kring förändring och utveckling, och delade Kajsa Möllers uppfattning om att förändringarna måste vara medarbetardrivna.

– Det är viktigt att ta tillvara kompetens och erfarenheter från de två mindre myndigheterna inför sammanslagningen, och att då även låta personal från den stora myndigheten vara med i processen. Man ska skapa bästa möjliga förutsättningar av kulturskillnaderna och låta processen få ta tid, även om man också ska ha en tydlig tidsplan, var hans råd.

Livliga diskussioner på Partsrådets representantskap.
Livliga diskussioner på Partsrådets representantskap. Foto: Fredrik Hjerling.

Verksamhetens framtidsplaner

Representantskapet avslutades med att styrgruppsordförandena från de fyra arbetsområdena berättade om Partsrådets verksamhet under 2014 och vad som är planerat för 2015.

Arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal lönebildning planerar under 2015 att ha enskilda seminarier med samtliga tre fackliga organisationer, som alla har olika löneavtal, för att kunna fokusera på varje löneavtals specifika utmaningar. Arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå fortsätter under våren 2015 arbetet med att stötta lokala parter att ta fram lokala samverkansavtal. Dessutom kommer arbetsområdet att utveckla ett webbaserat stödmaterial.

Arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd, har under 2015 ett utvecklingsprogram med lokala parter från tio myndigheter som vid fyra tillfällen under våren och hösten behandlar fyra teman: Att rusta sig inför framtida förändring, att förstå individen i ständig förändring och utveckling, att leda och stödja i ständig förändring och utveckling samt verktyg för att leda och stödja i ständig förändring och utveckling. Parallellt med utvecklingsprogrammet genomförs öppna seminarier på samma teman. Utöver detta genomför arbetsområdet en studie av drivkrafter för förändring och utveckling, som underlag till utvecklingsprogram och öppna seminarier.

Arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv har haft fyra workshoptillfällen där 70 deltagare från mellanstora myndigheter och universitet och högskolor har deltagit, i syfte att ta fram underlag för partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar. Detta har resulterat i fem utbildningsblock, som kommer att genomföras vid flera tillfällen med start under hösten 2015. Dessutom kommer webbplatsen Hot på jobbet att uppdateras och öppna seminarier att genomföras, under våren bland annat med fokus på psykisk ohälsa i arbetslivet.

Arbetsområdenas framtidsplaner presenteras
Arbetsområdenas framtidsplaner presenteras. Foto: Fredrik Hjerling.