Om oss

Innovation i fokus under representantskapet 2016

torsdag 28 april 2016

Innovation i offentlig sektor var temat när Partsrådets representantskap hade sitt årliga möte i april 2016. Partsrådets ordförande Eva Liedström Adler inledde mötet med att blicka tillbaka på ett lyckosamt år för Partsrådet.

– Jag är djupt imponerad. Det är fascinerande att man kan jobba partsöverskridande i så oerhört viktiga frågor som Partsrådet gör, samtidigt som tuffa förhandlingar pågår. Jag vet från mitt tidigare arbete på Kronofogden att Partsrådet har ett högt anseende, sa hon.

Eva Liedström Adler berättade att Partsrådets fyra arbetsområden har haft 2 000 deltagare i sina aktiviteter under 2015 och att antalet besök på webben har ökat från 12 000 år 2014 till 17 000 år 2015.

Flera av aktiviteterna speglas också i Partsrådets verksamhetsberättelse 2015, som presenterades på representantskapet.

Eva Liedström Adler
Eva Liedström Adler. Foto: Catharina Biesèrt.

Nytt som skapar nytta

En stor del av representantskapet ägnades åt innovation. Doktor Leif Denti, forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet, pratade om innovationsförmåga i offentlig sektor.

Leif Denti konstaterade att det finns många definitioner av innovation. Han använde själv en av de enklaste, och definierade innovation som något nytt som skapar nytta. Som ett konkret exempel nämnde han Skatteverkets app och e-tjänster, som har sparat tid i deklarationsarbetet för både myndigheten och skattebetalarna.

– Själva begreppet innovation är egentligen för hajpat. Man kan fråga sig vad som är skillnaden mellan gammalt hederligt utvecklingsarbete och innovationsarbete. Enligt min uppfattning är det ingen större skillnad. Om det är något som skiljer är det själva nyttoaspekten; att man genom innovation vill öka nyttan i de förändringar som görs, sa han.

Leif Denti skiljde mellan stora I och lilla i, där stora I handlar om stora organisationsförändringar och att markant förbättra tjänster.

– Det är ett problem att folk tror att innovation bara är stora I. Att det måste vara världsunikt. Men det kan också vara lilla i, som handlar om att förbättra dagliga processer för att spara tid och att ta bort regler och rutiner som har blivit onödiga, menade han.

Leif Denti
Leif Denti. Foto: Catharina Biesèrt.

Svårare i offentlig sektor

Leif Denti utmanade deltagarna med tesen att det är svårare att bedriva innovation i offentlig än i privat sektor. Han hänvisade bland annat till att offentlig verksamhet ofta har fler intressenter och att man styrs av årsbudgetar och snäva tidsramar, vilket försvårar möjligheterna att driva innovationsprojekt.

– Det är ständiga avvägningar inom offentlig sektor mellan demokrati, rättsstat och välfärdsstat.

Leif Denti pratade om ”wicked problems”, de svåraste problemen, som för offentlig sektor kan vara komplexa frågor med oklara orsakssamband, som även blivit ”behandlingsresistenta” i och med att man förgäves har försökt att lösa dem tidigare. Detta gör att frågorna lätt blir offer för öppet tyckande.

Detta till skillnad från ”tame”, avgränsade, problem där det finns tydliga orsakssamband och problemen är mätbara, tål experiment och är enkla att agera på. Sådana problem är betydligt lättare för offentlig sektor att hantera.

Tillsammans med tidningen Chef har Leif Denti intervjuat över 600 chefer om vad de upplever är de största hindren för innovation. Studien visar att det största upplevda hindret bland chefer inom offentlig sektor är bristande kunskap – att man saknar idéer och inte vet hur man ska påbörja innovationsarbetet.

– Det är bra att just bristande kunskap ses som det största hindret. Det kan man ganska lätt åtgärda. Det är betydligt svårare med hinder som rör lagar och regler eller attitydfrågor, konstaterade Leif Denti.

Underlättande åtgärder

Vad är det då som behöver göras för att få till stånd ett välfungerande innovationsklimat på myndigheterna?

Leif Denti gav några konkreta råd till deltagarna: Att lyfta fram medarbetarna och låta dem ta ansvar för att driva initiativ och förändringsprojekt, att bedriva ett systematiskt innovationsarbete och inte förlita sig på enstaka eldsjälar, att se till att få med en mångfald av kompetenser i arbetsgruppen och att ha ett tillåtande klimat där det är OK att misslyckas. Han varnade också för att ha felaktiga incitament, som tävlingar och pengabelöningar, som kan vara direkt hämmande för innovationsförmågan.

– Det finns en missuppfattning kring kreativitet att man måste vara inspirerad, men det fungerar inte så. De som jobbar som kreatörer har rutiner som gör att de kommer igång med sitt arbete. Innovation är egentligen gammalt hederligt jobb – bara man har förutsättningarna.

Parterna och innovation

Deltagarna konstaterade att det säkert finns skillnader i förutsättningarna för innovation i offentlig och privat verksamhet. Men om dessa skillnader gör innovationsarbetet svårare eller inte lät man vara osagt.

Representantskapet diskuterade sedan engagerat och partsgemensamt frågan om parterna är en negativ eller positiv kraft i innovativ verksamhet. En reflektion från workshopen var att trycket på att få till stånd innovativt arbete bekräftar att arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd verkligen ligger rätt i tiden.