Om oss

Representantskapet 2021: Partsrådet i backspegeln och runt kröken

Magnus Ternerot, Carl Durling och Anna Falck under Partsrådets representantskap.

onsdag 21 april 2021

Partsrådet representantskap är ett forum för information och förankring av verksamheten samt en arena för dialog och omvärldsbevakning. Den 20 april möttes ledamöterna – 15 från Arbetsgivarverket och fem från vardera arbetstagarorganisation – digitalt. Uppdraget för dagen var att fastställa årsredovisning liksom styrelse och revisorer, besluta om ansvarsfrihet för styrelsen samt besluta om den övergripande verksamhetsinriktning för kommande år.

Liksom för de flesta organisationer var Partsrådets 2020 ett speciellt år. Givet de många och akuta utmaningarna inom statlig sektor ökade behovet av stöd till lokala parter.

– Partsrådet kunde svara på den efterfrågan på ett lyhört och effektivt sätt. I kvantitativa termer har i princip alla mätbara aktiviteter samt antalet mottagare nästan fördubblats jämfört med föregående år, berättade Anna Steen, vice ordförande för Partsrådets styrelse och representant för Saco-S, under representantskapet. 

Stödet levererades i form av aktiviteter och tjänster inom ramen för de aktuella arbetsområdena Arbetsmiljö, Hållbart arbetsliv, Lönebildning, Samverkan samt Innovation och utveckling. Redan under våren omvandlades det som var möjligt till digitala varianter.

Sammanfattningsvis bjöd året på 52 aktiviteter, det vill säga utbildningar, seminarier och webbinarier. Från arbetsområdet Hållbart arbetsliv utgick 128 tjänsteleveranser till totalt över 1 200 deltagare.

– Det är glädjande att konstatera i de uppföljningar vi genomfört att de mottagande målgrupperna uppfattar att utförandet höll kvalitet. Värdet av det man fick ta del av upplevdes vara på nästan samma höga nivå som tidigare år, sa Anna Steen och menade att det finns goda skäl att vara stolt över den verksamhet som bedrevs under året.

Partsrådet 2021–2023

Under hösten 2020 enades centrala parter om att verksamheten under de tre kommande åren ska bedrivas under fyra olika arbetsområden: Arbetsmiljö, Hållbart arbetsliv, Lönebildning och Samverkan.

– De stora satsningarna för 2021 sker inom det stora arbetsområdet Hållbart arbetsliv. Vi har över tid en god soliditet i Partsrådet och det gör att verksamheten inte behöver finansieras med påfyllning av nya avgifter från våra medlemmar, utan ligger på en nollavgift under tre år framåt. Vi använder alltså det insamlade kapital vi har i verksamheten, sa Anna Falck, ledamot i Partsrådets styrelse och representant för Arbetsgivarverket.

Under styrelsemötet senare under dagen valdes Anna Falck till ny ordförande för Partsrådets styrelse. Hon efterträder Arbetsgivarverkets Gunnar Holmgren.