Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Partsrådets representantskap

Representantskapet fastställer årsredovisningen och beslutar om ansvarsfrihet för Partsrådets styrelse. I uppdraget ingår också att fastställa styrelse och revisorer efter anmälan av parterna samt besluta om Partsrådets övergripande verksamhetsinriktning.

Representantskapet är ett forum för information om och förankring av verksamheten samt en arena för dialog och omvärldsbevakning.

Ledamöterna (15 från arbetsgivarsidan och fem ledamöter från vardera arbetstagarorganisation) träffas en till fyra gånger per år. Ordinarie möte hålls senast under april månad.

 

Coronaanpassat representantskap

2020-04-29 Partsrådet har haft sitt årliga representantskap för första gången i digital form.

Läs mer

Läs Partsrådets verksamhetsberättelse 2018

2019-05-03 Partsrådet har haft sitt årliga representantskap då verksamhetsberättelsen för 2018 presenterades.

Läs mer

Tillit till staten

2018-05-21 Tillit i arbetslivet var temat för Partsrådets representantskaps årliga möte 2018. Civilminister Ardalan Shekarabi pratade om tillit till staten medan Erik Fernholm bland annat resonerade om hur vi styrs av människor i vår närhet.

Läs mer

”AI är inte magi”

2017-05-03 Doktor Carl Henrik Ek vid universitetet i Bristol pratade om artificiell intelligens på Partsrådets representantskap.

Läs mer

Innovation i fokus

2016-04-28 Innovation i offentlig sektor var temat när Partsrådets representantskap hade sitt årliga möte i april.

Läs mer

Engagerat representantskap

2015-04-22 På Partsrådets representantskap fick deltagarna resonera kring den fiktiva myndigheten Schlagerinspektionen.

Läs mer

Inspirerande representantskap

2014-04-22 Tisdag 15 april 2014 hade Partsrådets representantskap sitt årsmöte på Hilton Hotell i Stockholm.
Deltagarna fick vara med på ett inspirationsseminarium med Per Naroskin och ta del av rapporter från Partsrådets verksamhet 2013.

Läs mer

Integritet förädlar förändringsarbetet

2014-04-22 Förändring och teknikutveckling stod i fokus på Per Naroskins inspirationsseminarium på Partsrådets representantskap.

– Jag fick 328 träffar när jag sökte på ”förändring” på Partsrådets hemsida, sa han och ställde frågan till deltagarna om förändring bara är av godo, eller om det kan finnas nackdelar med att vi är så förändringsbenägna.

Läs mer

Dialog i fokus på representantskapsmöte

2013-04-30 Vid representantskapets möte i Stockholm i april låg tyngdpunkten på dialog mellan deltagarna. Både den inbjudna föredragshållaren Peter Siljerud och presentationerna från arbetsområdena inbjöd till intressanta diskussioner.

Läs mer

Dags för en uppdaterad världsbild

2013-04-30 På representantskapets möte den 16 april gav omvärldsanalytikern Peter Siljerud en drastisk bild av framtidens arbetsliv. De snabba förändringarna i omvärlden i allmänhet, och arbetslivet i synnerhet, gör att vi måste förnya vår världsbild, menade han.

Läs mer

Prioriterade aktiviteter 2013

2013-04-30 Under Partsrådets representantskapsmöte i april presenterade de fyra arbetsområdena sina handlingsplaner för 2013.

Läs mer

Summering och nystart inför 2013

2012-12-17 Arbetsområdenas verksamhet och krisen inom EU var två huvudpunkter på representantskapets möte i Stockholm nyligen. Hot och våld blir ett nytt arbetsområde under 2013.

Läs mer

Så tyckte vi om dagen

2012-12-17 Vi ställde två frågor till tre deltagare på representantskapets möte den 29 november: Vad har den här dagen gett dig? Vad var mest intressant i Björn Elmbrants föreläsning om EU? Så här svarade de.

Läs mer

Fokus på förändring när representantskapet möttes

2012-04-23 Samhället förändras i rasande takt. Som myndighet handlar det om att försöka gå i takt med tiden.

Läs mer

Metodstöd och seminarier i Partsrådets fortsatta arbete

2011-12-13 Statlig regionalförvaltning och frågan hur offentlig sektor kan bli mer innovativ var två innehållsrika punkter på dagordningen under representantskapets möte den 30 november 2011 i Stockholm. Mötet innehöll även en redogörelse för nuläget inom respektive arbetsområde.

Läs mer

Samordning och innovation - två aktuella regeringsuppdrag

2011-12-13 Mats Sjöstrand är särskild utredare med regeringens uppdrag att genomföra en översyn av statlig regional förvaltning. Mer specifikt handlar det om att se över och föreslå hur den statliga regionala förvaltningen kan bli tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig.

Läs mer

Björn Elmbrandt: Fortsatt kris för euron

2012-12-17 Författaren och debattören Björn Elmbrant besökte representantskapets möte den 29 november och gav sin syn på EU:s framtid mot bakgrund av de senaste årens turbulens. Eurokrisen kan leda till stagnation, social oro och rå nationalism i vår region, menade han.

Läs mer

Förvaltningsutveckling i fokus på representantskapets möte

2011-04-26 Regeringens förvaltningspolitik i korthet och en presentation av Partsrådets arbetsområden var huvudämnen när representantskapet möttes den 13 april 2011 i Stockholm.

Läs mer

Tre arbetsområden i startgroparna

2011-04-26 Under representantskapets möte den 13 april 2011 redovisades vad som närmast kommer att hända inom Partsrådets tre arbetsområden. Här är en sammanfattning.

Läs mer

Så ska Partsrådet jobba vidare

2011-01-18 – Att myndigheter är föremål för ständiga förändringar är ingenting nytt. Men i dag finns en insikt att detta är ett normaltillstånd som vi måste anpassa och förhålla oss till. Jag tycker det är väldigt spännande!

Läs mer

Partsrådet: Utvärdering och framtid

2010-12-14 Ett nytt arbetsområde och två som förlängs. Det är förslaget till fortsatt verksamhet inom Partsrådet, presenterat på representantskapets möte den 30 november 2010.

Läs mer

Insatser inom Lokal lönebildning

2010-02-05 Inom arbetsområdet Lokal lönebildning har man genomfört intervjuer med parterna på fyra myndigheter.

Läs mer

Redovisning Jämställda arbetsplatser

2010-02-05 Anna-Karin Högberg från Partsrådet redovisade uppdraget för Jämställda arbetsplatser samt de metoder och det stöd för lokala parter som håller på att tas fram.

Läs mer

Uppföljning och framåtblick

2010-02-05 Under våren 2010 genomför Partsrådet en rad seminarier, utbildningar och andra aktiviteter. De tre arbetsområdena Stöd till lokal lönebildning, Jämställda arbetsplatser och Stöd till lokal samverkan förlängs till slutet av september, medan Satsa friskt avslutas i oktober.

Läs mer

KRUS: Staten leder jämnt

2010-02-05 Marie Christine Taylor, programledare inom KRUS, Kompetensrådet för utveckling i staten, informerade på Representantskapets möte om programmet Staten leder jämnt.

Läs mer

Det händer inom Satsa friskt

2010-02-05 Peter Henriksson, sammankallande i styrgruppen för Satsa friskt, berättade under Representantskapets möte om vad som är på gång inom Satsa friskt:

Läs mer

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.