Om oss

Verksamhetsberättelse 2019

måndag 6 april 2020

Centrala parter hör vad som är viktiga frågor i de statliga verksamheterna och formar Partsrådets verksamhet efter det. Partsrådets uppgift är att vara arena för det partsgemensamma stöd de centrala parterna på det statliga avtalsområdet vill arbeta vidare med tillsammans med lokala parter. Partsrådet ger lokala parter en möjlighet att jobba nära tillsammans för att skapa förutsättningar för ett partsgemensamt lokalt arbete som utvecklar verksamheterna. Partsrådet kan inspirera och utmana.

Under 2019 har fokus delvis flyttats från aktiviteter live till digitala verktyg. Partsrådets webbplats har passerat 3 000 besökare per månad och haft närmare 90 000 unika sidvisningar under året och vi har fått allt fler följare på Facebook och Linkedin. Samtidigt har drygt 1 500 partsföreträdare deltagit i Partsrådets aktiviteter. Hela 89 procent av dem svarar ja på frågan Skulle du rekommendera Partsrådets aktiviteter till en kollega.

Arbetsområdet programmet Hållbart arbetsliv har kommit igång på allvar. 126 tjänster har avropats och 54 tjänster har hunnit levereras ute på arbetsplatserna under året. IA-systemet är mest populärt. Det är ett digitalt incidentrapporteringssystem som fungerar som bas för det systematiska arbetsmiljöarbetet med riskhantering, analys samt information och kommunikation. På andra plats kommer Effektiva team, som med stöd till teamutveckling och effektivare hantering, fördelning och prioritering av arbetsuppgifter och arbetsbelastning, ökar engagemang och förståelse för den egna verksamhetens uppdrag.

Även de andra fyra arbetsområdena har haft full aktivitet under året. Centrala parters stöd till lokal lönebildning har bland annat tagit fram en film, Märket i lönebildningen, där centrala parter ger en gemensam beskrivning av parternas ansvar för lönebildningen. Arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv har avslutat sina populära arbetsmiljöutbildningar om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö, som genomförts vid ett flertal tillfällen i Stockholm och Göteborg. Dessa har nu ersatts fullt ut av fem e-utbildningar på samma teman.

Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå har genomfört en workshopserie med fem myndigheter som har haft som målsättning att arbeta fram lokala samverkansavtal. Medan arbetsområdet Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv bland annat har genomfört innovationslabb, där partsföreträdare från statliga verksamheter har fått pröva på att innovera utifrån en särskild metod.

Verksamhetens intäkter från medlemsavgifter är stabil. Verksamhetens kostnader har sedan föregående år ökat väsentligt i och med att leveranserna av tjänster på arbetsplatserna kommit igång. Det är roligt att se verksamhetens omfattning öka.

Partsrådet har under året mer än väl levt upp till förväntningarna på att vara ett uppskattat stöd för myndigheternas partsgemensamma arbete. Centrala parter har visat att man aktivt och engagerat kan samarbeta och skapa ny efterfrågad verksamhet.

Vi vill framföra styrelsens tack till ledamöter i styr- och arbetsgrupper och till övriga medverkande i arbetsområdena som genomfört all verksamhet i Partsrådets regi under 2019. Ett stort tack också till dig, deltagare i och användare av Partsrådets utbud. Det är du som kan omsätta våra visioner till verklig utveckling av de statliga verksamheterna.

Gunnar Holmgren
Styrelsens ordförande

Lena Emanuelsson
Styrelsens vice ordförande

Ladda ner material