Mångfald

Syftet med utvecklingsområdet Mångfald var att bidra till att statsförvaltningen speglar Sverige när det gäller anställdas etniska och kulturella bakgrund.

Avsikten var att genom dialog och attitydpåverkan förbättra möjligheterna till statligt arbete för personer med utländsk bakgrund, ta tillvara kompetensen hos dessa personer och samtidigt dra nytta av människors olikheter i utvecklingen av verksamheten.

Utvecklingsområdet arbetade bland annat med opinionsbildning genom skrifter och seminarier, information genom att visa goda exempel och att erbjuda ”verktyg” samt stöd till lokala partsgemensamma pilotprojekt.

Rådet gav stöd till fem lokala projekt. Projekten har prövat olika metoder och arbetssätt. Under år 2000 utvärderades projekten och erfarenheterna spreds genom seminarier och i skriftlig form.

Publicerad: 2010-02-15