Satsa friskt

Arbetsgivar- och arbetstagarparterna inom staten kom 2003 överens om att stödja myndigheternas arbete med att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. Därför startades programmet Satsa friskt. Programmet har gett stöd i form av bland annat ekonomiskt bidrag och experthjälp till olika projekt inom myndigheter.

Satsa friskt har initierat och gett bidrag till projekt som

 • förbättrar arbetsmiljön
  • minskar sjukfrånvaron
  • förebygger långa sjukskrivningar
  • minskar nya sjukskrivningar genom att på olika sätt förebygga ohälsa.
  Arbetet inom Satsa friskt har delats in i ett antal initiativområden: Organisation – ledning – delaktighet, Människa – IT, Rehabilitering, Hot och våld, Friskvård och Fysisk arbetsmiljö. De generella målen var att
 • arbetsmiljön vid den egna arbetsplatsen ska enligt de anställda ha förbättrats.
  • den totala sjukfrånvaron ska ha minskat.
  • projekten ska ha haft betydelse för det lokala partsarbetet med att förbättra arbetsmiljön.
  Satsa friskt är sedan december 2008 ett av flera arbetsområden inom Partsrådet. En styrgrupp ansvarar för verksamheten med uppgift att ange riktlinjer och ramar för arbetsområdet och fatta beslut av mer strategisk art. Det gäller till exempel inriktning av och former för information och spridning, utvärdering samt behov av personella resurser. Gruppen fattar även beslut om nya projekt och om budget. För verksamhet som finansieras av Partsrådet ansvarar gruppen inför Partsrådets styrelse.

En sammanfattande konferens ägde rum i oktober 2009.

Under 2010 avslutar Satsa friskt sin verksamhet, inbegripet de projekt som för närvarande pågår. I skrifter och i seminarier sprids erfarenheter och kunskap från mer än 50 myndigheters arbete med att förbättra arbetsmiljö och hälsa. Viktiga inslag i spridningsarbetet under 2010 är även utbildningar som arrangeras för att stärka det förebyggande arbetet och olika rehabiliteringsinsatser. Utvärderingen av Satsa friskt fullföljs i en andra etapp.

Publicerad: 2010-02-05

 

Arbetet inom Satsa friskt har delats in i ett antal initiativområden:

 • Organisation – ledning – delaktighet
  • Människa – IT
  • Rehabilitering
  • Hot och våld
  • Friskvård
  • Fysisk arbetsmiljö
  Myndigheternas projekt kan täcka ett eller flera initiativområden. De flesta projekt finns inom området Organisation – ledning – delaktighet, till exempel projekt som rör systematiskt arbetsmiljöarbete och certifiering samt ledarskapsfrågor.

Området människa – IT har bland annat arbetat med frågor som rör användbarhet.

Inom området rehabilitering har såväl metoder för individrehabilitering som rutiner tagits fram.

Projektet Hot & våld tar fram stödmaterial i samarbete med Bottsförebyggande rådet.

Friskvårdsprojekten har exempelvis prövat metoder för att nå personer som kan vara svåra att nå med sedvanligt utbud.

Området fysisk arbetsmiljö har vänts sig till arbeten utanför den vanliga kontorsmiljön.

Publicerad: 2006-12-21