Hot på jobbet

Om Hot på jobbet

Illustration: Fyra personer där två av personerna agerar ilsket mot de två andra.

Det här är ett arbetsmaterial som ger stöd i arbetet med att förebygga, hantera och följa upp händelser kring hot, våld och trakasserier på jobbet. Det vänder sig till chefer, specialister inom personal- eller säkerhetsfunktioner, skyddsombud och fackliga representanter inom statlig sektor.

Hot på jobbet är ett partsgemensamt framtaget material inom arbetsområdet ”Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv”, som syftar till att ge ett stöd till statliga verksamheters arbete mot hot, våld och trakasserier på arbetet. Materialet Hot på jobbet grundar sig på aktuell forskning och har tagits fram i samråd med expertkonsult.

Hot på jobbet var ursprungligen ett utvecklingsarbete som Partsrådet genomförde tillsammans med Brottsförebyggande rådet, Brå, och som år 2009 resulterade i webbplatsen hotpajobbet.se. Syftet var att ta fram ett stöd för myndigheternas arbete mot hot, våld och otillåten påverkan. Inom samma projekt gav Brå ut Handbok mot otillåten påverkan; trakasserier, hot, våld och korruption.

Till materialet