Arbetsmiljö

Catrines första år som arbetsmiljöombud

onsdag 25 oktober 2023

Skyddsombudens viktiga roll uppmärksammas varje år under arbetsmiljöveckan. I år var skyddsombudsdagen den 25 oktober. Vi pratade med Catrine Åkerblom, som är arbetsmiljöombud på Universitets- och högskolerådets (UHR:s) i Visbykontor för att prata om sin nya roll och hur arbetsmiljöombuden organiseras inom myndigheten.

Catrine, hur länge har du varit AMO?

Det här är mitt första år. Vi befinner oss i uppstartfasen så vi skapar strukturer för att utse AMO/HAMO* och skapa representation inom hela myndigheten och planer framåt.

Hur utser ni AMO/HAMO på er arbetsplats?

Vi har ett bra samarbete som fungerar väl mellan fackförbunden. Vi har en gemensam modell för att utse och välja arbetsmiljöombud (AMO).
Alla anställda oavsett facklig tillhörighet, eller avsaknad av sådan, har möjlighet att nominera och rösta på ombud. De som är med i ST eller Saco-S har även möjlighet att bli nominerade och valda. Information går ut via mejl och även röstningen sker mejlledes.
Det är sedan utsedda AMO:s som kan nominera och rösta på HAMO. Även det sker via mejl. Vi har regelbundna avstämningar och dialog, exempelvis gällande riskbedömningar och MBL.

UHR har ett stort kontor i Solna (Stockholm) och ett litet kontor i Visby. Hur har ni AMO valt att organiserat er?

Att vi finns i Stockholm och Visby är viktigt att ha i åtanke exempelvis vid organisationsförändringar och utveckling av det hybrida arbetslivet. Vi har AMO på alla avdelningar och jag har särskilt ansvar för Visbykontoret.
Vi håller fortfarande på att utveckla vårt ”nya, hybrida arbetssätt” och har regelbundna riskbedömningar och uppföljningar av de förändringar som planeras och som genomförts. Som AMO försöker vi hela tiden stämma av och fånga upp om det finns oro eller frågor bland kollegorna som kan lyftas med arbetsgivaren.


Hur håller ni AMO kontakten emellan inom UHR?

Vi jobbar just nu med att skapa synlighet och förtydliga att vi som AMO finns och att kollegorna är välkomna att kontakta oss. Det här är en av de utmaningar vi ser och vill jobba med!
Vi planerar att göra ett utskick till alla kollegor, på respektive avdelning och informera om vad vi gör, vilka vi är och vad vi planerar framåt. En av våra ambitioner är att bjuda in till någon form träffar för att skapa forum att prata om arbetsmiljö.
Vi tänker också att det är viktigt att informera på enhets- och avdelningsmöten om vilka vi är och att alla kollegor är välkomna att kontakta oss.

Varför tycker du att det är viktigt med dialog mellan AMO och arbetsgivaren?

Dialog ökar känslan av delaktighet. Här vill vi lyfta arbetsgivarens ansvar och hur viktigt det är att chefer fångar upp och ger feedback. Men har inget utvecklat än.

Det är extra viktigt att det finns tydlig kommunikation inför och under organisationsförändringar. Just nu märker vi att den senaste tidens besked om planerade översyner av verksamheten och minskad finansiering kommande år väcker oro hos många kollegor. Här ser vi att AMO/HAMO kan spela en viktig roll. Här har vi AMO ett medskick till myndighetens ledning att vi tycker det är viktigt att de lyssnar in de frågor som ställs till följd av oron och ger svar. Det kan vara med exempel på vad vilken grad av förändringar det skulle kunna röra sig om, eller om inga sådana besked kan ges, informera om när och hur mer information kommer.


Du säger att ni vill lära er av andra myndigheter. Hur gör ni?

Utbildning, utbyten och utveckling för alla som vill vidare är myndighetens vision. Vi lär av varandra och av andra myndigheter. Vi har inspirerats av andra myndigheters modeller. Sen går vi alla utbildningar, jag som är med i ST deltar i deras utbildningsprogram för AMO.


Hur skulle du uppmuntra andra som funderar på att bli AMO eller skyddsombud? Några tankar där?


Det som gör arbetsmiljöfrågor så engagerande är att de rör alla kollegor och alla delar av en verksamhet. Genom att engagera mig i AMO-arbetet har jag fått en bättre insyn i olika frågor, kunskap om hela vår verksamhet, träffar nya kollegor och fått nya roliga utmaningar utanför det vanliga arbetet. Genom att ta del av de utbildningar som facket och partirådet erbjuder får man dessutom både en bra grund att utgå ifrån, bättre kunskap i frågorna och konkreta förslag på hur man kan jobba.

Hur tycker du att man kan skapa framgång i arbetsmiljöarbetet?

Jag skulle nämna några faktorer:

  1. Samarbete som fungerar väl mellan fackförbunden.
  2. Att jobba anpassat, proaktivt och inkluderande.
  3. Tydlighet och transparens, exempelvis vid ansvarsfördelning.
  4. Lära av varandra och av andra myndigheter.


- Och vi får inte glömma bort dialogen och feedback. Det skapar delaktighet och engagemang! - avslutar Catrine.

 

* AMO är en förkortning av arbetsmiljöombud och HAMO en förkortning av huvudarbetsmiljöombud.

Relaterat innehåll