Arbetsmiljö

Konfliktförståelse förutsättning för stark samarbetskultur

onsdag 28 oktober 2020

Inventera organisationens konfliktpotential och skapa förutsättning för tidig problemlösning på arbetsplatsen. De två tipsen gav Thomas Jordan, lektor i arbetsvetenskap, under ett av Partsrådets webbinarier om arbetsmiljö.

– När man funderar på hur man hanterar konflikter är det bra att ha en tydlig bild av vad konflikter är för något.

Det säger Thomas Jordan, lektor i arbetsvetenskap och verksam som handledare och utbildare inom konflikthantering i arbetslivet. Han medverkar i två av Partsrådets webbutbildningar inom arbetsmiljö och under ett lunchwebbinarium gav han några glimtar av konfliktkunskapens grunder, hur konflikter på en arbetsplats kan hanteras och hur man kan använda kunskap om konflikters natur för att bygga en god samarbetskultur.

Konfliktdefinition blir grund för hantering

Det finns flera definitioner av vad en konflikt är. Thomas Jordan presenterar följande:

En konflikt uppstår när en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och upplever att någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål. När blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten.

Redan i definitionen menar Thomas Jordan att man får bra verktyg för att förebygga och hantera konflikter, genom att till exempel titta på önskemål.

– Det kan hjälpa oss att hitta den konkreta kärnan i konflikter. Man kanske inte tänker på situationen som ”nu har vi önskemål” utan snarare som att ”nu har det hänt en massa saker”.

En annan viktig funktion är att avdramatisera konflikten.

– Det blir uppenbart när man tittar på definitionen att detta händer hela tiden både i arbetslivet och privat, säger Thomas Jordan.

Undersök konflikten på olika nivåer

Konflikter härrör från och kan undersökas på olika nivåer. På individnivå finns enskilda personers attityder och förhållningssätt, på relationsnivån fångar vi in det som sker mellan människor, och på systemnivån finns det organisatoriska. Thomas Jordan uppmanar att omfatta alla nivåer när man tittar på en konflikt.

– Systemnivån spelar nästan alltid en stor roll. Har vi en arbetsplats där det inte är solklart vad uppdraget är, hur arbetsfördelningen ser ut eller vilka spelregler som gäller är det mycket lättare hänt att det uppstår saker på individ- och relationsnivån.

Skapa en robust samarbetskultur

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl, även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. Thomas Jordan visar en modell för att skapa detta, som kan byggas in i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Modellen vilar på de tre grunderna att inventera organisationens konfliktpotential, skapa förutsättningar för tidig konfliktlösning och när det uppstår svårare konflikter se till att organisationen erbjuder lösningar och har strategier för hantering.

– Både i form av mer ensidiga konfliktavslut genom maktingripanden och att erbjuda professionellt stöd, internt eller med hjälp av till exempel företagshälsovård eller organisationskonsulter, säger Thomas Jordan.

I Partsrådets webbutbildning som heter just Robusta samarbetskulturer pratar Thomas Jordan mer fördjupat om modellen. Han medverkar också i utbildningen Konflikthantering. De är gratis och liksom alla Partsrådets aktiviteter är tanken att göra dem partsgemensamt.

– När många arbetar på distans kan man gå igenom utbildningen enskilt och sedan diskutera innehållet via Skype, Zoom eller annan digital plattform, tipsar Annika Nilsson, operativt ansvarig för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv på Partsrådet.

Relaterat innehåll