Arbetsmiljö

Tankemodellen som kan förebygga påverkansförsök

Foto på Carl Hedin, Ekobrottsmyndigheten.

tisdag 25 september 2018

Carl Hedin, verksamhetsskyddschef på Ekobrottsmyndigheten, har tagit fram en övergripande tankemodell kring strategiskt och operativt säkerhetsarbete. Brottsförebyggande rådet (Brå) har tagit in delar av tankemodellen i sin handbok om att förebygga och hantera påverkansförsök.

Som grund för modellen har Ekobrottsmyndigheten gjort en övergripande, långsiktig analys, som bygger på incidentrapportering, medarbetarundersökningar och undersökningar som gjorts av arbetstagarorganisationer, Brås rapporter, information som framkommer genom det systematiska arbetsmiljöarbetet samt intervjuer och utvärderingar.

I tankemodellen skiljer Ekobrottsmyndigheten mellan åtgärder på strategisk nivå och åtgärder på operativ nivå.

På strategisk nivå är åtgärderna långsiktigt förebyggande och handlar primärt om organisationens styrning av säkerhetsarbetet och vilka resurser som avsätts. Exempel är organisation, budget, regelverk, rutiner, lokalers utformning och kulturskapande åtgärder/värdegrund. Det handlar även om att identifiera riskverksamheter, och att ta fram riktade åtgärder för dessa.

Operativ nivå

På operativ nivå skiljer myndigheten mellan operativt förebyggande åtgärder och operativt reaktiva åtgärder. Förebyggande åtgärder på operativ nivå är att identifiera och analysera potentiellt problematiska ärenden, vidta adekvata åtgärder och följa upp. Reaktiva åtgärder på operativ nivå kan handla om att skadebegränsa – men även här att analysera, vidta adekvata åtgärder och följa upp.

– Om man jämför med andra myndigheter är Ekobrottsmyndigheten relativt förskonad från hot och våld och trakasserier. Det kan förmodligen delvis förklaras av det klientel vi har, men även med att vi har kommit en bit i det förebyggande arbetet, säger Carl Hedin.

Han berättar att myndigheten med hjälp av Brås undersökningar fått fram statistik på vilka personer som står bakom de trakasserier som trots allt förekommer på myndigheten.

– Det visade sig till huvuddel vara personer med rättshaveristiskt beteende och psykiskt störda. Vi tog in experter på att hantera rättshaverister och psykiskt sjuka individer, så att de kunde utbilda vår säkerhetsorganisation. Denna kan i sin tur stötta medarbetarna i hur man bemöter den sortens personer, säger han.

Att diskutera på arbetsplatsen

  • Vilka långsiktiga strategiska åtgärder är lämpliga på er myndighet för att förebygga påverkansförsök?
  • Hur gör ni för att förebygga problematiska ärenden i vardagen?

Relaterat innehåll