Arbetsmiljö

Workshop: Så bygger man en bra säkerhetskultur

Huvudbild av person i hemmamiljö (vita väggar och dörrar) som blickar in i datorkameran.

torsdag 22 april 2021

En kultur där man kan, vill och vågar dela med sig av information, och chefer som går före och agerar säkert. Forskaren inom arbets- och miljömedicin Marianne Törner berättar vad som gynnar ett säkert beteende på arbetsplatsen.

Nedan följer en film från workshoppen direkt följd av en artikel på samma ämne.

– Vår forskning handlar om att försöka förstå hur organisatoriska och psykosociala förhållanden på arbetsplatsen påverkar människors sätt att förhålla sig till och agera i relation till säkerhet.

Partsrådets digitala workshop om att hantera otillåten påverkan inleddes med en föreläsning där professor Marianne Törner talade om hur man som organisation skapar en god säkerhetskultur, ett sätt att arbeta förbyggande gentemot just otillåten påverkan.

– Ett bra säkerhetsklimat skapar en robusthet och en trygghet i människors sätt att agera, säger Marianne Törner.

Säkerhet innefattar här både den egna säkerheten och till exempel informationssäkerhet.

Det styr vårt agerande

Marianne Törner visade en modell för att att illustrera vad som påverkar vårt agerande i förhållande till riskfyllda situationer – och vilka mekanismer som gör att vi ibland tar risker som utifrån kan verka obegripliga.

Vår intention att agera på ett visst sätt påverkas av attityder, upplevd kontroll och sociala normer. Huruvida vi sedan agerar i linje med intentionen påverkas av den egna förmågan och eventuella organisatoriska hinder – man kanske inte har möjlighet att utföra ett jobb i tid om man ska agera på ett säkert sätt. Det styrs också av hur mycket ansträngning man investerat i beslutsprocessen och om man upplever ett visst agerande som viktigt och har förtroende för processen som lett fram till beslutet.

Engagera medarbetarna och värna om fungerande arbetsgrupper

I en organisation kan man ta hjälp av modellen på olika sätt för att främja ett säkert beteende. Marianne Törner lyfter bland annat vikten av delaktighet:

– Om man gör medarbetare delaktiga i planerings- och beslutsprocessen kring hur man ska förhålla sig till sådant som kan hota vår egen eller andras säkerhet så kommer de sannolikt uppfatta att den har betydelse och även ha förtroende för processen. Förmodligen identifieras även organisatoriska hinder och brister i förmåga.

De sociala normerna och våra attityder påverkas av de beteenden vi ser runt oss.

– Kvaliteten på säkerhetsklimatet beror på vad gruppen uppfattar som viktigt, och här är cheferna de mest centrala signalsändarna.

I högprofessionella organisationer känner man ofta stark tillhörighet till den egna professionen. Professionskultur är betydelsefullt för att värna kvalitet och yrkesetik – och hjälper individer att stå emot otillåten påverkan. Marianne Törner återkommer under sin föreläsning till hur central den välfungerande arbetsgruppen – där man litar på och respekterar varandra – är för säkerheten.

– Ska man ha något grundtips med sig så är det: förstör inte välfungerande grupper.

Workshoppen genomfördes den 21 april 2021.

Relaterat innehåll