Arbetsmiljö

Workshop: Arbeta med psykisk ohälsa – chefens roll

Person med kort hår iklädd en röd tröja med stor krage.

onsdag 8 december 2021

Vad kan ha en betydelse för om en chef tar till åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa? Och hur stöttar man chefer i detta arbete? Om det berättade Monica Bertilsson, lektor på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, på ett av Partsrådets workshoppar.

Nedan följer en film från workshoppen direkt följd av en artikel på samma ämne.

"Learning by doing" för många chefer

Monica Bertilsson har undersökt chefers möjligheter i situationer när medarbetare drabbas av depression eller ångestsjukdom. Studien består av en enkätundersökning och en fokusgruppsstudie och är en av de största studier med chefer som gjorts inom området.

I studien uppger bara 30 procent av cheferna i statlig verksamhet att de har fått chefsutbildning i att stötta medarbetare med psykisk ohälsa.

– De flesta chefer lär sig att hantera dessa situationer vid sitt allra första medarbetarfall, och det blir ett slags "learning by doing". Men det är många gånger två försökskaniner: dels chefen, som inte har stött på det här tidigare, men många gånger också en medarbetare, som för första gången har fått en sådan här sjukdom.

Chefers förebyggande åtgärder

Monica Bertilsson med kollegor har undersökt två förebyggande åtgärder som de menar är extra viktiga. Det ena är att se över medarbetares arbetsuppgifter och arbetssituation i syfte att förebygga psykisk ohälsa, och det andra är att som chef ta initiativ till att tala om depression och ångest för att öka förståelsen för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Det visade sig att ungefär hälften hade använt sig av dessa två förebyggande åtgärder under de senaste två åren.

De undersökte vidare om det fanns faktorer kopplade till chefernas kompetens, person eller arbete som hade samband med att cheferna använt sig av dessa förebyggande åtgärder.

– Faktorer som hade ett samband var att chefen hade arbetsmiljöansvar, att det förekom liknande insatser i organisationen i stort, att chefen fått chefsutbildning inriktad mot stöd vid depression- och ångestsjukdom och att chefen upplevde en självtillit att stödja drabbade medarbetare.

Stötta cheferna

Med avstamp i studiens resultat delar Monica Bertilsson med sig av sina bästa råd för att stötta chefer. Hon nämner bland annat kunskapshöjande insatser om vanligt psykisk sjukdom och betonar att åtgärderna gärna ska utformas så att chefernas tilltro till den egna kapaciteten ökar.

– Bland de chefer som fått utbildning känner färre osäkerhet, och de använder förebyggande åtgärder såsom anpassning av arbetsuppgifter och samtal om psykisk ohälsa på arbetsplatsen i större utsträckning.

Avslutningsvis slår hon ett slag för kommunikationen:

– Skapa forum där chefer får diskutera sinsemellan och lyft in detta i chefshandledning. Kommunicera i organisationen att det här är viktiga frågor. Det bäddar för en miljö som underlättar för medarbetare att berätta men också för chefer att ta kontakt.

Chefernas råd

Monica Bertilsson presenterar också en sammanställning av de råd som de erfarna cheferna i studien ger till en chef som möter sin första medarbetare med depression- eller ångestsjukdom:

  • Våga mer och ta kontakt tidigt.
  • Ha en genomtänkt och strategisk plan.
  • Bromsa medarbetaren tidigt och mer än medarbetaren själv vill. Låt inte medarbetaren fortsätta som vanligt.
  • Se till att medarbetaren är med på tåget och kommer med egna lösningar.
  • Var lite fyrkantig och håll viss ”distans”. Det är lätt att bli en pseudopsykolog.
  • Ta hjälp, bolla med kollegor och koppla in till exempel HR och företagshälsovård.

 

Workshoppen genomfördes 8 december 2021.

Relaterat innehåll