Hållbart arbetsliv

Inkludering i fokus för Sjöfartsverket

Fyra personer i en workshopsituation.

torsdag 9 december 2021

Med Partsrådets tjänst Inkluderande arbetsmiljö kan statliga organisationer få stöd i att utveckla sina arbetsplatser, så att alla kan bidra på lika villkor och få bästa möjliga förutsättningar att göra sina jobb på ett långsiktig hållbart sätt. En myndighet som nu tar del av tjänsten är Sjöfartsverket. I slutet av 2021 genomfördes den första av tre workshoppar. 

Sjöfartsverket uppdrag är att ansvara för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. Myndigheten är placerad i Norrköping och har omkring 1 200 anställda. Många jobbar på eller i anslutning till havet, exempelvis som lotsar, men det finns också stabsfunktioner, liksom medarbetare som sysslar med teknik och sjögeografisk information.

Myndigheten har tidigare utnyttjat det kostnadsfria stödet från Partsrådet i syfte att öka förutsättningarna för långsiktig social och organisatorisk hållbarhet. Det webbaserade verktyget IA-systemet som hjälper till att digitalisera, systematisera och effektivisera arbetsmiljöarbetet är implementerad. I början av 2020 tog myndigheten även del av tjänsten Ursäkta röran genom att genomföra en workshop i utställningsmiljön när den stod uppställd på Migrationsverket i Norrköping.

Flera skäl till prioriteringen

I november 2021 påbörjades ett omfattande inkluderingsarbete med hjälp av tjänsten Inkluderande arbetsmiljö. Skälen till att just detta prioriterats är flera. Det faktum att olika kompetenser och erfarenheter bidrar till en mer innovativ arbetsplats är ett. Att bli en mer attraktiv arbetsgivare och bredda rekryteringsbasen är ett annat. Ett tredje är att öka den psykologiska tryggheten, vilket i sin tur leder till bättre arbetsmiljö och gruppdynamik. Eller som Labbe Jan-Åke ”Labbe” Sköld, huvudarbetsmiljöombud och befälhavare på lotsbåt, formulerar det:

– Vad har vi att förlora på att inte jobba med inkluderande arbetsmiljö? Vill vi ha taskig jargong, en homogen arbetsgrupp och riskera att förlora personer som vi ännu inte lyckats rekrytera?

Tjänst i tre delar

Utgångspunkten för tjänsten är att en inkluderande arbetsmiljö har en helhetssyn på likabehandling, kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Tjänsten är uppdelad i tre delar. Den första handlar om lika villkor i arbetslivet och ger stöd i det interna analysarbetet. Den andra handlar om hur inkludering kan främjas och innehåller dessutom förslag på åtgärder att testa. Den sista delen ger stöd i uppföljningen av det långsiktiga arbetet.

Uppstarten på Sjöfartsverket skedde med en workshop ledd av Partsrådets Olivia Marrero Engström. I den deltog representanter från HR och arbetsmiljöorganisationen, samt fackliga parter och chefer. Syftet med workshoppen var att sätta igång arbetet och öka kunskapen om behovet av mer inkluderande arbetsplatser i gruppen, inspirera till att bredda arbetsmiljöarbetet så det inkluderar fler aspekter av likabehandling och kompetensförsörjning och ge stöd i hur Sjöfartsverket kan ta reda på mer om utformningen av arbetsplatsen.

Inkludering på ett brett sätt direkt

Huvudarbetsmiljöombudet Jan-Åke ”Labbe” Sköld blev positivt överraskad av den första workshoppen:

– Ofta när man skapar sådana här saker är det lite som en klubb för inbördes beundran och den stora massan lämnas utanför. Här var en inkludering på ett brett sätt direkt, både i språkbruk och resonemang. Vi var tillåtande och tog diskussionerna, säger han.

Efter denna workshop har Sjöfartsverket fattat beslut om att testa de två verktyg som erbjuds inom ramen för den första delen av tjänsten: enkät respektive skyddsrond.

– Vi har nu delat upp oss i en ”enkätgrupp” och en ”rondgrupp”. Den första gruppen ska testa en enkät på chefsstöd och den andra kommer att göra en arbetsskyddsrond på det sätt som restriktionerna tillåter. På så sätt har vi material att arbeta vidare med på kommande nästa workshop som är planerad till februari 2022, berättar Cajsa Jersler Fransson som är innovations- och mångfaldskoordinator.

Rekommenderas som stöd i att få struktur

Jerry Johansson, arbetsmiljöspecialist på Sjöfartsverket, rekommenderar andra statliga organisationer att ta del av tjänsten, eftersom innehållet är högst relevant.

– Har man inte påbörjat ett sådant här arbete så ger Inkluderande arbetsmiljö stöd i att få struktur i var man ska börja titta och vad som är viktigt. Just att parterna är delaktiga redan från början skapar en naturlig utgångspunkt för inkludering. Med det breda perspektivet ökar viljan i organisationen att jobba vidare med frågorna, tror han.