Hållbart arbetsliv

Partsgemensamt arbete är nyckeln till framgång

Tre personer i mötessituation.

tisdag 24 november 2020

Ett partsgemensamt angreppssätt är nyckeln till framgång för ett lyckat förändringsarbete. Det konstaterar arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare från statliga myndigheter som har tagit del av Partsrådets olika erbjudanden. Fördelarna med ett partsgemensamt arbete bekräftas även i en rapport från OECD.

Partsrådet har intervjuat myndigheter som har tagit del av tjänster som erbjudits inom ramen för programmet Hållbart arbetsliv och vid ett flertal tillfällen intervjuat lokala parter som har deltagit i Partsrådets övriga aktiviteter.

Oavsett vilken aktivitet man har deltagit i finns en samsyn hos deltagarna om fördelarna med att arbeta partsgemensamt, arbetsgivare och fack tillsammans: Genom ett partsgemensamt arbete får verksamheten olika perspektiv på en fråga redan från början, vilket i sin tur ökar möjligheterna för acceptans och förståelse i organisationen inför förändringsarbete. Att arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare genom Partsrådets aktiviteter lokalt får höra samma saker samtidigt från parterna på central nivå är också värdefullt och ofta direkt avgörande för att det ska gå att fortsätta att driva arbetet framgångsrikt på hemmaplan.

”Bra att blanda chefer och skyddsombud”

Flera myndigheter som har tagit del av tjänsten Fånga tidiga tecken, en interaktiv workshop om att komma till rätta med stress, lyfter fram just det partsgemensamma som en framgångsfaktor:

”Bra att vi partsgemensamt fick prata om vad vi har för organisation, system och åtgärder kring stress. Det hjälper oss att ta det vidare och involvera fler delar i vår verksamhet.” 
Länsstyrelsen i Stockholm

”Initialt var jag skeptisk till det partsgemensamma men det var väldigt bra att blanda chefer och skyddsombud. De behöver prata med och lyssna på varandra.”
Patent – och registreringsverket

”Överlag väldigt bra att det är partsgemensamt. Bra att jobba tillsammans med viktiga frågor. Arbetet går bättre om alla parter är med. Ofta vill vi samma sak men har olika infallsvinklar.”
Förvaltningsrätten i Stockholm

”Flera chefer och fack har tyckt att det är bra att det är partsgemensamt. Skyddsombud är inte så involverade och aktiva så ofta, att de var med tyckte alla var bra.”
Länsstyrelsen i Västerbotten

Förutsättning för positivt förändringsarbete

En nyligen genomförd rapport från OECD, Negotiating Our Way Up, visar också att en balans mellan ett partssystem som det vi har i Sverige, som inte är fullt ut centraliserat och inte fullt ut decentraliserat, skapar förutsättningar för att möta stora samhällsutmaningar och driva positivt förändringsarbete som får genomslag både på bredden och på djupet.

Hög facklig organisationsgrad och kollektivavtalstäckning borgar även för bättre prestationer inom arbetsmiljö, arbetstid, kompetensutveckling, omställningsförmåga och arbete mot trakasserier samt diskriminering, tack vare förhandlingar och möjlighet till medbestämmande.