Hållbart arbetsliv

Stort engagemang på nätverksträff om teamutveckling

Maria Andrén och Johan C Persson. Foto: John Gille Columbus.

tisdag 5 mars 2019

Effektiva team är en av de fem tjänster som Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv lanserat under hösten 2018. Nu har första träffen med de myndigheter som kommit igång att arbeta med tjänsten ägt rum. På en nätverksträff på Etnografiska museet fick deltagarna chans att utbyta erfarenheter om teamutveckling och engagemanget var stort.

Hållbart arbetslivs kompetenscentrum för Effektiva team baseras på en teori om teamutveckling som formulerats av den amerikanska psykologiprofessorn Susan Wheelan. En myndighet som redan arbetar utifrån denna är Skatteverket. Deras HR-konsulter Johan C Persson och Maria Andrén hade bjudits in till seminaret för att berätta om den digitala förändringsresan.

–Vi har länge jobbat med team och ledningsgrupper, men i och med organisationens nya inriktning och digitala agenda satsar vi ännu mer på agilt, interaktivt och teambaserat arbete. Vi vill ha fler mogna lednings- och medarbetarteam, berättade Johan C Persson.

Och de positiva effekterna av satsningen talar sitt tydliga språk. Johan C Persson har kunnat se ett mer lättrörligt och kostnadseffektivt sätt att jobba på. Teamen får snabbare de förutsättningar de behöver för att vara välfungerande. Och det sker i högre tempo än tidigare, med färre insatser från HR-avdelningen.

–Metodiken bygger på att göra det enkelt och lyfta ansvaret för förändring dit det hör hemma – hos ledning och medarbetare. Vi går från ord till handling, från konferensrum till vardag, berättade Johan.

Nätverksträffar ger möjlighet till erfarenhetsutbyte

Maria Andrén lade till:

–Vi har sett ett stort intresse för att arbeta i team med syftet att förbättra arbetsmiljö och motverka stress. Flera av teamen vi hade utvecklingsdagar med under 2018 behövde få hjälp med sin arbetsmiljö. De valde en utvecklingsdag istället för till exempel en arbetsmiljökartläggning och deras förflyttning efter ett halvår blev lika stor som hos andra team- och ledningsgrupper.

Nätverksträffar likt den Hållbart arbetsliv arrangerat ser både Johan C Persson och Maria Andrén som betydelsefulla. Erfarenhetsutbytet är viktigt. Och ett partsgemensamt arbete har också ett värde.

–För oss är målet är att skapa fler team, i högre tempo med bättre effektivitet än tidigare. Och ju fler som involveras i processen, desto bättre, sade Johan C Persson.

Tillitsdelegationens uppdrag inspirerar

Forskningsperspektivet är en grundbult i programmet Hållbart arbetslivs tjänster och på nätverksträffen kom Wanja Astvik, arbetslivsforskare och docent i psykologi, med inspiration. Wanja talade om Tillitsdelegationens arbete med tillitsbaserad styrning och ledning, som hon själv har medverkat i. Tillitsdelegationen har hittills arbetat för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning av kommuner och landsting, men arbetar sedan 2017 även med projekt för att stötta statliga myndigheter. Målet är att på lång sikt bidra till förbättrade förutsättningar för statliga myndigheter att styra sin verksamhet på ett gynnsamt sätt för medarbetare, enskilda och företag.

Tillitsdelegationens ursprungliga uppdrag utgår från en problembild i offentlig sektor som visar på styrning och ledning via ”fjärrkontroll”, där man avskuren från verksamheten ändå är fast besluten att kontrollera den. Rädslan för att göra fel är överhängande, sjuktalen är höga och medarbetares kompetens och potential tas inte tillvara.

Wanja Astviks egna forskning utgår från socialtjänsten. Med förhoppning om en lärande effekt har hon studerat goda exempel på kommuner som utvecklat sina styrsystem till förmån för en mer hållbar arbetsmiljö.

Medarbetare behöver känna stöd

Under seminariet uppmuntrade Wanja Astvik deltagarna att reflektera över huruvida problembilden kunde appliceras på statliga myndigheter och vidare vad som representerade tillit för dem.

– Verksamhetsstyrning- och kvalitet är intimt sammankopplat med arbetsmiljö, framhöll hon. Vi kan inte komma åt stress, överbelastning och liknande svårigheter utan att titta på styrning och system.

Ett sätt att i statlig verksamhet främja teamarbete och tillit tror Wanja Astvik kan vara att utveckla HR-stödet.

– HR är en del av den utveckling vi befinner oss i och här finns en omfattande kompetens som borde tas tillvara. Relationen mellan kvalitet och arbetsmiljö är själva kärnan vi vill åt och HR spelar en avgörande roll i det.

Flera nätverksträffar planeras framöver. En av arrangörerna bakom är HR-strateg Maria Wigenius Sjöberg som har engagerats av Partsrådet att just ta fram och utveckla tjänsten Effektiva team. För henne är tillitsbaserad styrning avhängig teamutveckling.

– Dessa hör utan tvekan ihop. Att framgångsrikt kunna leda med tillit förutsätter arbetsgrupper som är mogna att ta emot det ledarskapet. Och för att nå den mognaden måste man stödja teamet i att utvecklas. Det är just det vår tjänst Effektiva team syftar till.