Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv

Arbetsområdet stödjer lokala parter i sitt innovationsarbete och ökar kunskapen om vad det innebär att vara en innovativ och utvecklande verksamhet, inom ramen för myndighetens uppdrag. Fokus ligger på nyskapande utöver det traditionella vardagliga verksamhetsutvecklandet.

Vårt samhälle fortsätter att stå inför omvälvande förändringar, inte minst genom den enorma omställning som digitaliseringen medför. Det ställer krav på omställning i hela vårt samhälle, även i våra statliga myndigheter och andra verksamheter inom det statliga avtalsområdet. Det är således en partsgemensam angelägenhet att förstå vilka krafter som driver på omställningen, att inom och mellan verksamheter lära av och med varandra för att dra nytta av framgångar och undvika misstag. Lokala parter behöver öka sin egen, men också sin gemensamma, medvetenhet och förståelse för hur myndigheter och andra verksamheter inom det statliga avtalsområdet kan arbeta effektivt med innovation och utveckling. Arbetsområdet kommer under 2019 att än mer fokusera på erfarenhetsutbyte mellan verksamheter på det statliga avtalsområdet och möjlighet till partsgemensamt lärande.

Under 2019 kommer vi bland annat att erbjuda två innovationsdagar, en i Stockholm och en i Sundsvall. Innovationsdagen i Stockholm kommer att genomföras på Tekniska museet och innovationsdagen i Sundsvall genomförs i samarbete med DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Utöver det erbjuder vi i april ett studiebesök på Microsoft på temat ”Innovation i samhällets tjänst”. I maj återkommer möjligheten för myndigheter att partsgemensamt delta på ett innovationslabb. Årets innovationslabb fokuserar på ”design thinking”, en metod för att på ett innovativt sätt lösa problem och hantera utmaningar utifrån sina kunders/användares behov.  För mer information och möjlighet till anmälan för samtliga aktiviteter, se mer under Aktiviteter.

Sprid gärna informationen till partsföreträdare, med intresse för dessa ämnen, i er myndighet. Vi är måna om att det vi gör kommer så många som möjligt till godo. Varmt välkommen!

Uppdaterad: 2019-01-11

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.