Samverkan

Stöd för utveckling av samverkan: Vilka behov har lokala parter?

Foto: Robert Kneschke, Shutterstock.

den 21 mars 2022

Under en digital workshop delade lokala partsföreträdare med sig av framgångar och utmaningar i sitt samverkansarbete, och diskuterade vilket stöd från Partsrådet som de skulle ha nytta av.

Partsrådets arbetsområde Samverkan tittar nu på hur deras stöd i frågan om samverkan kan utvecklas för att bäst svara mot medlemsorganisationernas behov. Hösten 2021 gjorde Partsrådet en enkätundersökning bland sina medlemmar om utmaningar och framgångsfaktorer i samverkan. För att få en fördjupad bild av medlemmarnas behov samlades en handfull lokala partsföreträdare i en workshop för att dela med sig av de egna organisationernas behov av stöd.

Hög svarsfrekvens på enkätundersökningen

Enkätundersökningen genomfördes i syfte att kartlägga utmaningar och framångsfaktorer i samverkan och skickades ut till samtliga lokala parter på central myndighetsnivå. 251 personer svarade på enkäten (29 procent av de tillfrågade), av dessa var fördelningen mellan arbetsgivarföreträdare och arbetstagarföreträdare jämnt med 4 procent fler arbetsgivare som svarade på enkäten.

– Det var en hög svarsfrekvens på enkäten, vilket vi är väldigt glada för, säger Åsa Pyka, styrgruppsordförande för Samverkan på Partsrådet.
Tillit och förtroende ger bättre samverkan

Enkätundersökningen visade att lokala partsföreträdare generellt tycker att de har en öppen dialog i det lokala samverkansarbetet. Både arbetsgivarföreträdare och fackliga representanter sätter höga poäng på tillit och förtroende mellan lokala parter. Det framkom också att tillit och förtroende är den faktor som har starkast samband med den generella nöjdheten kring samverkansarbetet.

Kunskap om samverkan var den fråga som fick ett något lägre resultat i undersökningen, och många lyfter att det finns behov av utbildning. Ett annat förbättringsområde är att samverkansarbetet fortsätter hela vägen ut till dialogen mellan chef och medarbetare, framför allt inom större myndigheter.

Det vill lokala parter ha stöd kring

Några utmaningar, förslag och önskemål som de lokala partsföreträdarna lyfte under workshoppen:

– Workshoppen gav oss en bra bild av våra medlemmars behov av stöd och en värdefull bekräftelse på att vi är på rätt spår utifrån det stöd vi nu utvecklar och planerar för året. Med detta som utgångspunkt är vi nu igång med att utveckla vårt stöd till lokala parter, säger Åsa Pyka.