Tidigare arbetsområden

Om jämställda arbetsplatser

måndag 8 februari 2010

Arbetsområdet jämställda arbetsplatser har haft två målsättningar: att öka andelen kvinnor i ledande befattningar inom statsförvaltningen och att utveckla metoder för att stödja lokala parters arbete med att identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader

Fokus låg till en början på den andra punkten. Arbetet inleddes med en kartläggning av de metoder som används lokalt i dag för att därmed få en bild av vilka behov av utveckling och metodstöd som finns.

I arbetet ingick att nära följa det uppdrag som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) tagit över från Verva. Det uppdraget består i att leda och samordna ett program för kvinnors karriärutveckling i staten. Det övergripande syftet är att öka andelen kvinnor på chefs- och expertfunktioner i staten och därigenom bidra till minskade löneskillnader mellan kvinnor och män inom staten.

Målet för arbetsområdet Jämställda arbetsplatser var att stärka det centrala partsgemensamma stödet till lokalt lönebildsarbete och att säkerställa att det inte föreligger osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

De metoder som tas fram ska integreras i lönesättningsprocessen.

Arbetsområdet pågick fram till och med september 2010 och ingår numera i arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal lönebildning.