Om oss

Förnyade uppdrag för Partsrådet 2021–2023

Person står startredo vid en linje med siffrorna 2021 under

måndag 25 januari 2021

Arbetsgivare och fack på central nivå inom staten har fattat beslut om inriktningen för Partsrådet 2021–2023. Verksamheten ska bedrivas inom fyra arbetsområden: Arbetsmiljö, Hållbart arbetsliv, Lönebildning och Samverkan. Fokus kommer bland annat att ligga på att utveckla digitala erbjudanden.

Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv

Arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv har som grunduppdrag att motverka ohälsa samt att främja hälsa och välbefinnande i arbetslivet. Under 2021–2023 utökas uppdraget bland annat med:

  • Att höja kunskapen om insatser som kan bidra till att motverka psykisk ohälsa med kopplingar till arbetet och arbetsplatsen. Detta inte minst mot bakgrund av att den psykiska ohälsan ökar bland unga vuxna.
  • Att stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet vid ett digitalt arbetssätt.
  • Att lyfta fram vikten av arbetsanpassning och rehabilitering på arbetsplatsen.

Centrala parters stöd till lokal lönebildning

Arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal lönebildning kommer även under 2021–2023 att på olika sätt stödja det lokala lönebildningsarbetet i statliga verksamheter. Bland annat finns behov av att höja kunskapen om BESTA-vägen, ett metodstöd för att analysera löneskillnader mellan män och kvinnor.

Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå

Arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå fortsätter under 2021–2023 att sprida kunskap om det centrala samverkansavtalet Samverkan för framtiden och stötta statliga verksamheter i arbetet med att ta fram lokala samverkansavtal.

Arbetsområdet kommer även att ta fram ett stöd för att underlätta för myndigheterna att få med arbetsmiljöaspekter i de lokala samverkansavtalen samt se över hur man hanterar ett mer digitalt arbetssätt.

Utvecklingen av det webbstöd som arbetsområdet har tagit fram fortsätter enligt plan.

Ett hållbart arbetsliv

Arbetsområdet Ett program för hållbart arbetsliv fortsätter sitt uppdrag utan förändring fram till 2023. Hållbart arbetsliv ska skapa positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv för en bättre arbetsdag, varje dag, i statlig sektor. Det görs genom att erbjuda ett operativt stöd som antingen förebygger eller motverkar ohälsa samt främjar kontinuerligt lärande och engagemang.

Arbetsområdet erbjuder idag åtta olika tjänster och fler är under utveckling med lanseringar inplanerade under 2021. Samtliga avropas partsgemensamt och anpassas utifrån de behov som finns på den specifika myndigheten som tar del av tjänsten.

Avslutat arbetsområde

Det tidigare arbetsområdet Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv avslutade sin verksamhet 31 december 2020. Material från arbetsområdet i form av filmer, poddar och artiklar finns dock kvar här på Partsrådets hemsida (se länk ovan).

Utveckla det digitala erbjudandet

All verksamhet som Partsrådet bedriver bygger på ett partsgemensamt deltagande och partsgemensamt ägarskap. Materialet som tas fram ska vara aktuellt och lättillgängligt. Under den kommande treårsperioden ligger fokus i mångt och mycket på att utveckla digitala erbjudanden.