Vi erbjuder

Arbetslivsresan

Om och för ett längre arbetsliv

Med tjänsten Arbetslivsresan kan lokala parter få stöd i att lyfta frågor om ett längre arbetsliv. Den digitala tjänsten erbjuder forskningsbaserad kunskap, arbetsmetodik, inspirationsmaterial och samtalsunderlag som stöd i dialogen om vilka förutsättningar som finns och som kan skapas för ett längre arbetsliv för alla medarbetare utifrån ett organisationsperspektiv.

Tjänsten har ett förebyggande tillvägagångssätt som ger förutsättningar för lokala parter att verka för ett längre arbetsliv både på kort och lång sikt. Detta görs genom att belysa de organisatoriska förutsättningarna för att vilja, kunna och orka att jobba ett helt arbetsliv. Tjänsten är också ett verktyg för lokala parter att aktivt arbeta med den nya arbetsmiljöstrategin.

Den digitala tjänsten innehåller bland annat:

  • En introduktion till den forskningsbaserade swAgeTM-modellen (sustainable working life for all ages) vars syfte är att medvetandegöra och sprida kunskap om de grundläggande aspekterna för arbetskraftsdeltagande.

  • En beskrivning av arbetslivsresan som påminner om hur människors förutsättningar förändras över tid och påverkas både av vad som händer på jobbet och i privatlivet. Arbetslivsresan används också som verktyg i analysarbetet då ni vänder blicken mot er egen organisation.

  • Fem olika teman att välja mellan för att fokusera era insatser; En hälsofrämjande arbetsmiljö; Främja återhämtning och flexibilitet; Främja socialt stöd och delaktighet; Främja motivation, stimulans och tillfredsställelse; Främja kunskap, kreativitet och kompetensutveckling

  • Kunskapsinspel från experter och tongivande personer.

  • En metodik i sex steg där ni vänder blicken mot er egen organisation för att skapa er en gemensam bild av nuläget, ett framtida önskat läge, samt gör en plan för hur ni ska åstadkomma förflyttningen.

Se introduktionsfilmen om Arbetslivsresan:

Se filmen om varför Arbetslivsresan togs fram, hur ni genomför tjänsten och vilken effekt ni kan förvänta er i organisationen efteråt:

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten?

Ni får tillgång till tjänsten efter ett partsgemensamt avrop. I ett mejl får ni en länk till Partsrådets utbildningswebb. 

Workshoppen kan levereras fysiskt och/eller digitalt. Partsrådet planerar tillsammans med er hur leverans av stödet ska ske efter ett uppstartsmöte som behandlar hur ni arbetar med den här typen av frågor i dagsläget. Antingen tar ni emot tjänsten och genomför workshoppar och arbetar med tjänsten på egen hand eller så kan Partsrådet inom ramen för avropet stötta er genom att facilitera tjänsten vid ett antal tillfällen för att ni ska kunna föra vidare kunskapen och facilitera den själva inom er organisation fortsättningsvis.

Hur mycket tid behövs för att ta del av tjänsten?

Tjänsten är en självinstruerande utbildning för partsgemensamma grupper.

Den eller de personer som planerar och leder arbetet lägger ett fåtal timmar på förberedelser.

Workshopdeltagarna behöver sedan avsätta tid för arbetet i workshoppen – sammanlagt ett par timmar.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten riktar sig till partsgemensamma grupper bestående av arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga samt fackliga företrädare.

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.