Arbetsmiljö

Kunskap och förberedelser bidrar till tryggare arbetsplatser

måndag 18 december 2023

Att förebygga hot, våld och trakasserier på arbetsplatsen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att det ska fungera som bäst behöver arbetsgivare, fackliga företrädare, medarbetare och skyddsombud jobba aktivt tillsammans.  Nu finns ett nytt arbetsmaterial som är skräddarsytt för att ge verksamheter i statlig sektor stöd i det viktiga arbetet. Vi frågade centrala parter om tankarna bakom det nya materialet.

Arbeta systematiskt med att förebygga

Ett bra förebyggande arbete mot hot, våld och trakasserier bidrar till att medarbetare kan känna sig trygga i sin arbetsvardag.
– Om en hotfull situation skulle uppstå har trygga medarbetare större förmåga att agera klokt, säger Anders Lindström, som representerar Saco-S i Partsrådets styrgrupp för området arbetsmiljö, och fortsätter:
– Och en ökad kunskap om fakta, rutiner och roller kan i sin tur bidra till färre incidenter. 

Därför innehåller det nya arbetsmaterialet Hot på jobbet många olika former av vägledning, checklistor, filmer, diskussionsfrågor och riskbedömningsinstrument att arbeta med utifrån behoven i den egna verksamheten.

En gedigen analys av möjliga orsaker till hot, våld och trakasserier är en viktig del av det förebyggande arbetet och gör det lättare att hitta effektiva åtgärder.


– Att arbeta systematiskt underlättar analysarbetet och därför bygger också arbetsmaterialet på de fyra stegen i det ständigt pågående systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), berättar Karin Åslund, Arbetsgivarverket.

Tillsammans är ett nyckelord

Det är viktigt att undersöka hur riskerna för trakasserier, hot eller våld ser ut i den egna verksamheten. Orsaker till olika typer av risker kan finnas både i den fysiska, digitala, sociala och organisatoriska arbetsmiljön.
– Det finns många metoder för att kartlägga risker, menar Anders Kjällman från Arbetsgivarverket.
– I arbetsmaterialet Hot på jobbet finns förslag på dialoger, men också arbetsblad som ger stöd steg för steg, till exempel för att undersöka och riskbedöma situationer och roller.

– Undersök och riskbedöm i dialog mellan medarbetare, chef och skyddsombud så att många perspektiv fångas upp, tipsar Erik Hallsenius från OFR/S,P,O.
– När medarbetare deltar i samverkan tas deras kunskaper om risker och deras idéer kring möjliga lösningar tillvara. Det ger inte bara en bättre helhetsbild. Det stärker också kunskap och engagemang.

Att tillsammans analysera och hitta orsaker till att hot, våld eller trakasserier kan uppstå skapar en viktig grund för det aktiva arbete med åtgärder som behöver genomföras i verksamheten.

Systematiskt, tydligt och enkelt

Systematik och tydlighet är nycklar till att den viktiga uppföljningen också leder till lärande och utveckling av verksamhetens säkerhet. Det har också varit en genomgående tanke med stödmaterialet.
– Det var viktigt för oss att ta fram ett praktiskt material som är lätt att använda och anpassa efter den egna verksamhetens behov oavsett inriktning, beskriver Helené Zallin, som representerar Seko i styrgruppen för arbetsområdet arbetsmiljö på Partsrådet.
– Mångfalden inom statlig sektor är stor och förutsättningarna ser olika ut. Vissa vill arbeta med specifika delområden medan andra vill och behöver ta ett helhetsgrepp om området.

– Vårt mål har varit att ta fram det du och din organisation behöver för att ni ska kunna inspireras och få ökad kunskap, men också praktiskt kunna arbeta vidare med ämnet lokalt, till exempel på arbetsplatsträffar och i skyddskommittéer, avslutar Tarja Nevala från Arbetsgivarverket som också är styrgruppens ordförande.

Tips!

I arbetsmaterialet finns många tips på hur lokala parter och skyddsorganisation praktiskt kan använda sig av det.

Vill du presentera arbetsmaterialet i din verksamhet? Då kan du ladda ner en presentationsfil här.

Om Hot på jobbet

Det nya arbetsmaterialet Hot på jobbet omfattar förebyggande insatser, men också hantering av akuta händelser om de skulle uppstå. Det viktiga uppföljande arbetet, som också bidrar till förbättringar i det förebyggande arbetet, ingår också.
Arbetsmaterialet är framtaget partsgemensamt och med stöd av Sara Göransson, legitimerad psykolog, forskare och expert med lång erfarenhet av området. Delar av materialet har tidigare varit publicerat på hotpajobbet.se.

Ta del av arbetsmaterialet Hot på jobbet, samt artiklar och filmer om arbetsmaterialet:

Relaterat innehåll