Arbetsmiljö

OSA-utvärderingen tar reda på hur föreskrifterna tillämpas

måndag 23 januari 2023

När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för över sex år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Arbetsmiljöverket har nu gjort en utvärdering av dessa OSA-föreskrifter. Fack- och arbetsgivarorganisationer, forskare, företagshälsovården och andra intressenter har berättat hur de tillämpar föreskrifterna och jobbar med OSA-frågor.

OSA i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Utvärderingen visar att även om föreskrifterna fungerar i stort väldigt bra, kan det vara svårt att få in dem i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
En till utmaning med föreskrifterna är att många påpekar att tillämpningen varierar och att man har kommit olika långt till och med inom olika delar av samma organisation. Många efterlyser mer stöd och verktyg för hur man kan omsätta föreskrifterna i praktiken.

Svårt att förebygga risker för kränkande särbehandling

I utvärderingen framkommer att det är svårt att förebygga risker för kränkande särbehandling. Ett skäl som uppges är att föreskrifterna inte anger exakt vilka beteenden som är kränkande särbehandling. Både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna beskriver också att hantering av kränkande särbehandling försvåras av att flera lagstiftningar kan gälla samtidigt.

Föreskrifterna, en central del av arbetsmiljöarbetet

Arbetstagarorganisationernas beskrivning av hur OSA-föreskrifterna tillämpas och hur de går att använda i praktiken, ger en samstämmig positiv bild men nämner också svårigheter. Facken poängterar ofta att OSA-föreskrifterna är viktiga, att de sett fram emot deras tillkomst och att de har uppfyllt förväntningarna och blivit en central del av arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivarorganisationerna ser också i stort positivt på föreskrifterna men ser problem med tillämpbarheten. Några av de mer positiva omdömena handlar om att föreskrifterna dels är generellt skrivna, dels är ett komplement till det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Syftet med utvärderingen är att ta reda på hur föreskrifterna tillämpas av Arbetsmiljöverkets intressenter och hur de upplever tillämpbarheten av föreskrifterna. Resultatet ska ligga till grund för att bedöma om myndigheten kan underlätta för intressenternas användande av föreskrifterna.

Senare under året publiceras andra delen av utvärderingen av Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrifter. Den kommer att handla om eventuella effekter som föreskrifterna haft på arbetsmarknaden och i samhället.


Utvärdering av OSA-föreskrifter


Positivt:

• Begreppen i föreskrifterna har fått genomslag på arbetsplatser och i forskarvärlden.
• Området har fått större tyngd.
• Föreskrifterna framhåller organisatoriska i stället för individuella aspekter. Det är skillnad på att gå en stresskurs och att lyfta stressens orsaker i organisationen.
• Föreskrifterna kopplar till systematiskt arbetsmiljöarbete, alltså undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp.


Utmaningar:

• Variation mellan olika branscher hur mycket man tillämpar föreskrifterna.
• Olika branscher har kommit olika långt, även inom olika delar i samma organisation.
• Svårt att översätta föreskrifterna till praktiskt arbetsmiljöarbete.
• Svårt att hantera och reda ut kränkande särbehandling, som ligger nära diskrimineringslagens regler.

 

Källa: Arbetsmiljöverket, Sunt Arbetsliv

Relaterat innehåll