Arbetsmiljö

Obs!

Den 5 mars genomgår Partsrådets webbplats en större uppdatering och är därför inte tillgänglig mellan 7.00 och 10.00 på morgonen.

Webbinarium: Att arbeta heltid trots psykisk ohälsa

den 25 november 2022

Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige, men det finns också de som arbetar heltid och har en psykiatrisk diagnos. Vad har de för strategier för att hantera sitt arbete och vilka faktorer försvårar respektive möjliggör?

Sille Thue Vik är beteendevetare och har arbetat på flera svenska myndigheter. Under Partsrådets webbinarium berättade hon om resultaten från sin undersökning om personer som lider av olika typer av psykisk ohälsa men ändå arbetar heltid.

Undersökningen var en kvalitativ intervjustudie med åtta medverkande med diagnoserna bipolär sjukdom, generaliserad ångest och depression, posttraumatiskt stressyndrom, social fobi och depression. Två av deltagarna hade även adhd som tilläggsdiagnos. Efter intervjuerna gjordes en tematisk analys. Sille understryker att det är ett litet urval och inget som kan generaliseras.

Strategier för att hantera sitt arbete trots psykisk ohälsa

Samtliga deltagare var måna om att skydda sig själva och sin yrkeskarriär, och ingen var öppen med sin psykiska ohälsa gentemot arbetsgivaren. Två huvudstrategier urskildes:

Möjliggörande faktorer

Sile Thue Vik understryker att eftersom ingen av deltagarna i hennes undersökning varit öppen med sin psykiska ohälsa har det inte kunnat införas specifika anpassningar i arbetet. Men fyra möjliggörare framkom:

Försvårande faktorer


Sille Thue Vik avslutar med några medskick till webbinariedeltagarna:

 

Se webbinariet i efterhand:

Frågestund:

Relaterat innehåll