Hållbart arbetsliv

Lärforum 5 maj 2023: Erfarenheter och framgång efter deltagandet i tjänsten Kollektiv förmåga

En föreläsare står framför en ppt-presentation medan flera andra tittar och lyssnar på honom.

onsdag 12 juli 2023

Partsrådets tjänst Kollektiv förmåga riktar sig till myndigheter som vill utveckla organisationens samarbetsförmågor och kunskapsintegration. I maj 2023 samlades forskare från Handelshögskolan och tidigare deltagare i tjänsten för ett lärforum. Erfarenheter och lärdomar av arbetet efter tjänsten delades med generositet och stort engagemang. Samtalet handlade bland annat om hur man har tagit sin strategi kring samarbetsförmågor och kunskapsintegration vidare, vad som lyckats bra och vilka utmaningar man har mött.

Tillsammans med forskare från Handelshögskolan har deltagarna undersökt den egna myndighetens förutsättningar och utvecklingspotential när det gäller viktiga arbetsprocesser och komplexa uppdrag. Med utgångspunkt i den egna organisationens övergripande arbete (alternativt en arbetsprocess eller en avdelnings uppdrag), har man utvecklat en strategi. Med denna denna kan organisationen arbeta systematiskt för att förbättra förutsättningarna och öka förmågorna kring avancerat kunskapsutbyte och konstruktivt samspel.

Extra höga krav under pandemin

Pandemin har ställt extra höga krav på vissa av de deltagande organisationerna, vilket har påverkat arbetet med att implementera strategin som har tagits fram med hjälp av Partsrådets tjänst Kollektiv förmåga. Hos dessa fanns en önskan om att återuppta arbetet för att ta vara på de idéer som utvecklats. Flera myndigheter har ändå kunnat utveckla arbetssätten med utgångspunkt från tjänsten.

Ett ramverk för verksamhetsutveckling

När deltagarna lyfte exempel på diskussioner som pågår inom den egna organisationen, nämndes samtal om hur strategierna i Kollektiv förmåga kan implementeras utan att det uppfattas som ett nytt projekt, när det egentligen handlar om ett ramverk för den ordinarie verksamhetsutvecklingen.

Mängden styrdokument, inte sällan med olika aktualitet, är en utmaning när det kommer till styrning och ledning av arbetsprocesser. Att få till en samsyn kring komplexitet och processer kan vara nog så utmanande. Ett förslag om förändrade arbetssätt ger då inte sällan upphov till motstånd.

Framgångsfaktorer

Flera deltagare beskrev att momenten och övningarna i Kollektiv förmåga har gett en djupare förståelse för hur man kan utveckla samarbetsförmågorna i en organisation. Att få ett gemensamt språk och förhållningssätt beskrevs som framgångsfaktorer, men också att få syn på hur man faktiskt agerar i praktiken när olika arbetsprocesser ska utföras.

Att få med sig hela verksamheten var en utmaning för flera av de deltagande organisationerna. Här framhölls ledningsgruppens engagemang och kommunikation i organisationen som avgörande för hur väl man lyckas. Vissa organisationer har haft ledningen med sig i Kollektiv förmåga vilket har gett resultat.