Hållbart arbetsliv

Samskapade idéer för ökad rörlighet i staten

Foto: Catharina Biesèrt

fredag 12 februari 2021

Inom ramen för Rörlighet i staten samarbetar 15 myndigheter med nätverk, utlåning och praktik samt skräddarsydda program i syfte att göra staten till en mer attraktiv arbetsplats. För att hitta fler utvecklingsmöjligheter användes Hållbart arbetslivs tjänst Samskapat utvecklingsarbete under en digital workshop med ett trettiotal myndighetsrepresentanter.

Samarbetet Rörlighet i staten startade 2013 med ett fåtal myndigheter, men har vuxit till att idag omfatta mellan 2 000 och 3 000 medarbetare på Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Formas, Forte, KKV, MPRT, Myndigheten för tillgängliga medier, Naturvårdsverket, PRV, PTS, Rymdstyrelsen, Spelinspektionen, Tillväxtverket och Vinnova. Med samarbetet som grund kan myndigheterna dela idéer, erfarenheter och kunskap som stärker medarbetare och utvecklar verksamheterna.

Metodik för att fånga, utvärdera och prioritera idéer

För att hitta fler möjligheter i samarbetet anordnades den 11 februari en kreativ, digital workshop som Partsrådet bjöds in att facilitera med hjälp av den kommande tjänsten Samskapat utvecklingsarbete som består av en metodik där deltagarnas samlade kunskap tillvaratas och idéer fångas, utvärderas och prioriteras. På så vis skapar gruppen tillsammans ett relevant bidrag till verksamhetsutvecklingen.

Workshoppen kretsade kring att vaska fram nya idéer och förslag som kan omsättas i praktiken redan i år och syfta till att förverkliga visionen kring gränslös utveckling som gör staten till Sveriges bästa arbetsplats.  

Idéerna tar form under enskilda övningar och grupparbete

Efter en introduktion av Rörlighet i statens ordförande, Ingela Hiltula, och programansvarig, Aslög Odmark, tog Partsrådets tjänsteleverantör Johan Holm vid och bad workshopdeltagarna att enskilt formulera frågor som kunde leda till insikter om målgruppen. Frågorna diskuterades sedan i mindre grupper.

Därefter ledde Johan Holm en brainstormingsövning där deltagarna fick i uppgift att hitta lösningar utifrån en rad väldigt olika perspektiv, bland annat en femårings, en entreprenörs och en Nobelpristagares. Var och ens bästa idéer utvecklades sedan i samarbete i mindre grupper för att presenteras i utvald form i helgrupp. Avslutningsvis fick deltagarna rösta på sina favoritidéer som i det här fallet blev utveckling av ett mer omfattande praktikkoncept inom myndigheterna och förbättrade kommunikations- och inspirationsmöjligheter kring rörlighet i staten med hjälp av ett digitalt forum.

Kommentarerna från deltagarna kring hur arbetsprocessen fungerat workshoppen var mycket positiva. Ett axplock: ”Bra upplägg på workshoppen.” ”Fortsatt samskapande!” ”Många bra idéer – känns hoppfullt.” ”Roligt att samverka i denna form.” ”Inspiration och nytänk.”  

Läs mer om tjänsten Samskapat utvecklingsarbete som lanseras våren 2021