Vi erbjuder

Samskapat utvecklingsarbete

Genom att samskapa en gemensam bild av nuläget och generera idéer om hur fortsättningen ska se ut blir det möjligt att röra sig vidare i önskvärd riktning. Med tjänsten Samskapat utvecklingsarbete får ni tillgång till en metodik för att ta tillvara samlad kunskap och olika perspektiv inom organisationen eller arbetsgruppen.

Samskapat utvecklingsarbete är ett processtöd som kännetecknas både av det samskapande och det uppskattande förhållningssättet. Arbetet görs tillsammans av gruppen med avstamp i det som är positivt i nuläget. På så vis förankras målbilden gemensamt.

Metoden är uppdelad i fem faser där ni med hjälp av olika verktyg får stöd i att ringa in en sakfråga, skapa er en bild av nuläget, analysera och prioritera problembilden, ta fram och testa idéer samt förverkliga dem. Utifrån det nya nuläget kan metoden användas upprepade gånger för vidarearbete.  

Tjänsten kan till exempel användas om ni står inför en utmaning eller behöver ta nästa steg efter mottagandet av någon annan av våra tjänster. Exempel på sakfrågor att använda Samskapat utvecklingsarbete för att gå vidare med är:

  • Hur arbetar vi proaktivt för friska arbetsplatser?
  • Hur främjar vi engagemang?
  • Hur kan vi understödja ett längre arbetsliv?

Metodiken kan även fungera som inspiration för att förbättra samarbetet och få till ett mer samskapande förhållningssätt i det dagliga arbetet i organisationen.

Vid avrop får ni digital tillgång till metodiken och samtliga verktyg som behövs för att genomföra samskapat utvecklingsarbete. Webbstödet riktar sig till erfarna facilitatorer och innehåller planeringsstöd för att plocka ihop en egen verktygslåda inför en workshop.

 

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten till myndigheten?

Myndigheten får tillgång till tjänsten efter ett partsgemensamt avrop. Leveransen sker i form av att en länk till en undersida på Partsrådets utbildningswebb mejlas ut.

Hur mycket tid krävs från vår myndighet för att ta del av tjänsten?

Omfattningen beror på vilken utvecklingsinsats myndigheten väljer att använda metoden till, samt organisationens storlek och komplexitet. Partsrådets tjänst är ett metodstöd, som används självständigt på myndigheten.

Den eller de personer som planerar och leder arbetet lägger ett flertal timmar på förberedelser. Workshopdeltagare behöver avsätta tid för en eller flera workshoppar om sammanlagt ett par timmar, samt för de efterföljande aktiviteter som beslutas under workshoppen.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten riktar sig till partsgemensamma grupper bestående av arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga samt fackliga företrädare.

 

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot programmets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär så återkommer vi till dig snarast möjligt.