Hållbart arbetsliv

Partsrådsdagen 2022: Vad definierar ett hållbart arbetsliv? – Samtal med Lantmäteriet och två forskare

Abstrakt illustration av människor, kugghjul, stegar och löv.

tisdag 26 april 2022

Partsgemensamma samarbeten, lärande organisationer och välfungerande team. Det är några viktiga förutsättningar för ett hållbart arbetsliv på dagens och framtidens arbetsmarknad. "När vår tillvaro blir mer komplex så behöver vi hitta sätta att hantera det. Nyckeln ligger i att människor samarbetar", säger Philip Runsten, doktor i ekonomi och forskare på Handelshögskolan i Stockholm under Partsrådsdagen.

Se Hållbart arbetslivs webbinarium nedan eller läs en sammanfattning direkt under filmfönstret.

Under webbinariet Vad definierar ett hållbart arbetsliv? bjöd forskare och myndighetsanställda på en rad olika infallsvinklar på frågan.

Syftet med Partsrådets arbetsområde Hållbart arbetsliv, förklarade Ylva Nordling, som är programchef för området, är att skapa positiv förändring genom att främja hälsa och engagemang för en bättre arbetsdag varje dag samt ett längre arbetsliv och även att motverka stigande sjuktal i statlig sektor.

Lärande organisationer och kollektiv förmåga

För att kunna uppnå detta erbjuder Partsrådet en rad olika tjänster. Tjänsterna inkluderar:

  • förebyggande insatser för att motverka ohälsa
  • främjande insatser för att skapa engagemang
  • efterhjälpande insatser för återgång till arbete
  • utvecklande insatser för kontinuerligt lärande

Under seminariet gjordes nedslag i huvudsakligen två olika tjänster: Lärande i förändring och Kollektiv förmåga.

Med tjänsten Lärande i förändring kan lokala parter få stöd i att inleda samtal om organisatoriskt lärande och kompetensutveckling för alla. Lantmäteriet är en av de arbetsplatser som provat tjänsten. Annelie Hörberg, utbildningssamordnare på Lantmäteriet, berättade att hennes team var ganska nytt och att tjänsten erbjudit ett väldigt bra tillfälle att diskutera för att tillsammans arbeta fram en gemensam målbild.

– Vi har nu en lång lista med punkter på sådant vi borde göra. Det är viktigt att förstå att det här är inte en sprint utan ett maraton, sa Annelie Hörberg under webbinariet.

Men på vilket sätt har lärande organisationer något att göra med ett hållbart arbetsliv?

– Om man uppmuntrar att lära i vardagen, skapar man en känsla av att känna sig kompetent och effektiv. Genom att satsa på sina medarbetare skapar man en bra arbetsmiljö, slog Annelie Hörberg fast.

En person stående i studiomiljö intervjuar en person som deltar i sändningen via länk.

Tillvaron alltmer komplex

Webbinariets andra gäst, Philip Runsten, doktor i ekonomi och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, forskar bland annat på sambandet mellan hur fungerande team är en förutsättning för produktiva och hälsosamma medarbetare. Han är också en av de forskare som utformat och håller i tjänsten Kollektiv förmåga.

Forskning visar att en förutsättning för att människor ska kunna må bra är att de känner att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull. I en alltmer komplex värld får enskilda personer svårt att känna detta själva – det är därför väl fungerande team är nyckeln för dagens och framtidens arbetsliv.

Med tjänsten Kollektiv förmåga får organisationer möjlighet att hitta former, metoder och verktyg för att utveckla strategier för att stärka samarbetet i teamen. Liksom i de allra flesta av Partsrådets aktiviteter deltar både arbetsgivarföreträdare och fackliga representanter i processen, vilket Philip Runsten framhöll som mycket viktigt:

– Den moderna organisationen blir mer komplex. Båda parter bör vara med och bidra. Det är viktigt för att lösningarna ska få med båda perspektiven. Men det är också en lärandeprocess för alla att se att det är nycklarna till framtidens organisation.

Person som styr sändningen från kontrollrummet.

Olika perspektiv ger olika impulser

Sist ut bland gästerna var Maria Steinberg, jurist, forskare och docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet, som har arbetat många år i staten, främst med fokus på samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och skyddsombudsrätt.

Maria Steinberg öppnade med att berätta att en av anledningarna till att hon senare kom att ägna sig åt arbetsplatsinflytande var att hon är barn av arbetsplatsdemokrati. Det utmärktes av att hon i unga år insåg att ungas röster inte riktigt togs på allvar av äldre i frågor som rörde arbetstagare.

– Till och med min egen far tyckte inte att jag inte var riktigt torr bakom öronen för att kunna uttala mig i sådana frågor och det triggade mig att arbeta för samarbete mellan parterna, precis det som Partsrådet arbetar med idag.

– För mig definieras ett hållbart arbetsliv av att ständigt få olika perspektiv som ger olika impulser, som när arbetsplatser representeras av alla kön, etnicitet, olika åldrar, funktionsvarianter, olika sexuella läggningar.

På frågan om hon känner stolthet i staten svarar Maria Steinberg:

– Jag är stolt över att arbeta i staten och har alltid haft ett arbete som känns meningsfullt. Demokratifrågor har alltid intresserat mig, frågor som i dessa dagar blir speciellt viktiga med oroligheter som drabbat till exempel polisväsendet. Staten ska också skydda vårt samhälle och det känns viktigt att jobba för och bidra till det.