Lönebildning

Arbetstagare vill ha individuella löner

Johnny Hellgren. Foto: Catharina Biesèrt.

måndag 19 augusti 2019

En majoritet av arbetstagarna anser att skillnader i prestation även ska resultera i skillnader i lön. Inte minst Saco-anslutna uppfattar att individuella löner är bra för verksamheten. Det visar en studie som genomförts vid Stockholms universitet, som presenterades på Partsrådets seminarium med Arbetsgivarverket och Saco-S.

Ett 70-tal arbetsgivarföreträdare och Saco-S-företrädare från 22 statliga verksamheter deltog i seminariet, som Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning stod bakom.

Docent Johnny Hellgren på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet inledde dagen med att berätta om forskningsprojektet Legitimitet i lönebildningen, som ger psykologiska perspektiv på lönebildning och lönesättning, som genomförts vid institutionen under ledning av professor Magnus Sverke.

Johnny Hellgren berättade att en majoritet av de tillfrågade arbetstagarna i studien anser att skillnader i arbetsprestation även ska resultera i skillnader i lön. Bland cheferna är detta ännu tydligare.

– Arbetstagarna vill ha individuell lön. Det finns en uppfattning att individuella löner är bra för verksamheten, berättade Johnny Hellgren.

Det finns dock skillnader i uppfattning mellan de olika fackliga organisationerna. Saco-anslutna tycker att det är bra för verksamheten att anställda med likvärdiga arbetsuppgifter har olika löner, LO-anslutna menar att det är dåligt. Bland de TCO-anslutna är det ungefär lika många som anser att det är dåligt som att det är bra.

– Under senare år finns en tendens till att fler är positiva till löneskillnader med likvärdiga arbetsuppgifter. Yngre är också något mer positiva än äldre, sa Johnny Hellgren.

Rättvis och öppen lönesättning

Johnny Hellgren menade att en förutsättning för att lönen ska kunna motivera anställda är att den upplevs som rättvis och att själva lönesättningsproceduren upplevs som etisk och moralisk försvarbar.

– Det är viktigt med tydlig information och att alla har samma information. Man måste ha öppna kort i lönesättningen, sa han.

Forskningsstudien visar att chefer generellt upplever en högre grad av rättvisa i lönesättningen än anställda.

Johnny Hellgren betonade vikten av lönesamtal.

– Lönesamtal är jätteviktigt. Det är en möjlighet för anställda att få återkoppling från chefen. Det är en förutsättning för att chefen ska kunna bedöma prestationen.

Johnny Hellgren menade att effektiv feedback ska ske i nära anslutning till händelsen, ges kontinuerligt, vara specifik och helst kopplad till ett beteende i en konkret situation. Feedbacken bör ges enskilt och påvisa konsekvenser av positiva och negativa beteenden.

Forskningsprojektet Legitimitet i lönebildningen har resulterat i en kunskapssammanställning och en empirisk rapport, som båda finns att ladda ner på Svenskt näringslivs hemsida.

”Värdefullt att höra samma sak”

Under eftermiddagen gick representanter för Arbetsgivarverket och Saco-S centralt igenom lönebildningsprocessen med lönesättande samtal och det blev även tid för diskussioner mellan partsföreträdarna på myndigheterna.

Högskolan väst och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) var två av de statliga verksamheterna som deltog i seminariet.

– Vi valde att delta för att få en gemensam grund att stå på i vårt fortsatta arbete med den lokala lönebildningen. Vi är olika parter som ska arbeta för ett gemensamt mål och då är det värdefullt att höra samma sak och också få tid att diskutera frågor tillsammans, säger Maria Björnberg Hjert, arbetsgivarföreträdare på Högskolan väst.

Hon får medhåll av Christina Karlsson, Saco-S-representant på högskolan.

– Föreläsningen om det psykologiska perspektivet på lön och prestation var mycket intressant och det fanns en hel del som vi kan ta med tillbaka för vidare diskussion. Det är också alltid intressant att höra hur andra myndigheter arbetar med lönebildning och genom det få inspiration till fortsatt arbete, säger hon.

Vikten av att arbeta systematiskt med den lokala lönebildningen under året och att ha i åtanke hur de psykologiska aspekterna påverkar upplevelsen av lön och löneprocessen är några viktiga insikter som högskolan tar med sig tillbaka till sin egen verksamhet.

Samsyn och inspiration

Partsföreträdarna från MSB deltog i seminariet för att få inspiration och samsyn i det fortsatta arbetet med lönebildningen på myndigheten.

– Det var framför allt bra med en forskare som belyste de frågor som vi brottas med i lönebildningssammanhang ur ett vetenskapligt perspektiv, säger Anders Nilsson, arbetsgivarföreträdare på MSB.

– Det var bra att delta partsgemensamt så att vi får höra samma fakta och kan diskutera utifrån det. Det blev också intressanta diskussioner med andra myndigheter, säger Anna-Karin Juhl, Saco-S-representant på MSB.

Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning är det enda arbetsområdet där Arbetsgivarverket har separata seminarier med var och en av de tre fackliga organisationerna. Detta eftersom facken har olika löneavtal. I maj hade Partsrådet två lönebildningsseminarier mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. I början av året hade Arbetsgivarverket seminarier med OFR/S,P,O och innan dess med Seko.

Relaterat innehåll