Lönebildning

Dialog och transparens formar lönebildningen på Ekobrottsmyndigheten

Robert Nuse och Åsa Pyka. Foto: Catharina Bièsert.

tisdag 6 december 2016

Med god kunskap om medarbetarnas vardag ökar tilliten och lönebildningsarbetet blir lättare. Så resonerar partsföreträdarna på Ekobrottsmyndigheten, där dialog och transparens har blivit nyckelord i lönebildningen. I Partsrådets seminarieserie om lokal lönebildning med Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O berättade parterna om hur det gick till när Ekobrottsmyndigheten påbörjade sitt lönebildningsarbete.

Arbetsgivarrepresentanter och OFR/S,P,O-företrädare från tretton myndigheter deltar i seminarieserien, som avser tillämpningen av löneavtalet RALS. Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning är arrangör för seminarierna.

De olika avsnitten i seminarieserien handlar om individuell lönesättning, de olika stegen i den lokala löneprocessen, lönebild och förändring av lönebild samt den återkommande dialogen. Seminarierna leds av centrala parter.

En av de deltagande myndigheterna är Ekobrottsmyndigheten. På det första seminarietillfället berättade Åsa Pyka, personalspecialist med ansvar för lönebildningsarbetet på Ekobrottsmyndigheten, och Robert Nuse, ordförande för ST-föreningen på Ekobrottsmyndigheten, om hur de har arbetat med lokal lönebildning, för att exemplifiera hur den lokala processen kan se ut.

Sedan tre år tillbaka sätts lönerna i dialog mellan chef och medarbetare på myndigheten. Innan dess tecknades lokala kollektivavtal genom Åklagarmyndigheten.

– Vi var nya på det här allihop och vi visste att det skulle krävas en hel del av båda parterna, berättar Robert Nuse.

Lokala parter har arbetat mycket med att öka förståelsen för lönebildningen, hos både chefer och medarbetare. Detta genom olika slags utbildningar och informationsinsatser.

Bland annat har man tagit fram ett stödmaterial med ett antal konkreta punkter som chefer och medarbetare kan utgå ifrån i lönesamtalet.

Transparent process

– Processen måste vara så transparent som möjligt, så att alla kan förstå, säger Robert Nuse.

Han tycker att det har blivit en ökad förståelse för processens alla steg på myndigheten.

– Det handlar om att medarbetarna ska förstå hur lönen sätts och hur man kan påverka lönen. Den informationen måste bli tydlig, säger Åsa Pyka och betonar att det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog under hela året. Lönesättningen ska inte ses som något som är isolerat från det vardagliga arbetet.

Att få till en välfungerande dialog i vardagen ser båda som en utmaning.

Åsa Pyka menar att det är viktigt att det är tydligt hur prestationen avspeglas i lönen och att det finns en förståelse för hur lönen sätts.

Medarbetarnas vardag

– Det handlar mycket om kunskapen om medarbetarnas vardag. Om det finns en känsla av att kunskapen är stor, blir tilliten större. Därför är det viktigt med närvarande chefer och en löpande, närvarande dialog, säger Robert Nuse.

Åsa Pyka menar att det finns ett gemensamt ansvar mellan chefer och medarbetare att se till att det blir en välfungerande dialog.

– Olika medarbetare har olika behov av dialog. Det är viktigt att man vågar säga till om man vill ha en tätare dialog med sin chef, säger hon.

Robert Nuse lyfter fram vikten av att den tysta kunskapen kommer fram vid lönesamtalen. Alla har inte lika lätt för att uttrycka sig, vilket kräver en närvarande chef.

Gemensamma problem

Han ser Partsrådets lönebildningsseminarier som ett bra sätt att höja kompetensen hos lokala parter.

– Det är en oerhörd tillgång och ett värde att vara rädd om. Det ger tydliga mervärden att kompetensen hos parterna ökar. Det är bra att kunna kliva ur vardagen och sätta sig och reflektera kring gemensamma problem.

Åsa Pyka betonar vikten av att seminarierna är partsgemensamma.

– Avtalet har slutits på central nivå. När vi sedan på myndighetsnivå arbetar med lönebildning är det viktigt att vi inte tolkar avtalet olika utan att de centrala parternas intentioner slår igenom även i det lokala arbetet.

Seminarieserien med OFR/S,P,O är anpassad efter frågeställningar som är relevanta för just detta avtal. Viktiga syften med seminarierna är att presentera centrala parters gemensamma syn på avtalet och att ge lokala parter grundläggande kunskap om avtalet.

Seminarieserien har tidigare genomförts december 2015–februari 2016.

Relaterat innehåll