Lönebildning

Långsiktig lönebildning – en del av verksamhetsutvecklingen

Bild på Lena Emanuelsson, Saco-S och Anna Falck, Arbetsgivarverket.

måndag 17 december 2018

RALS-T-avtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S är ett tillsvidareavtal där fokus ligger på den lokala lönebildningen. På ett seminarium om avtalet presenterade Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket och Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Saco-S, ett nytt inspirationsmaterial kring hur myndigheterna kan arbeta för att få en mer långsiktig lönebildning.

Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lönebildning på lokal nivå stod bakom seminariet som snabbt blev fullbokat. Att arbetet med den långsiktiga lönebildningen ses som viktigt visade inte minst det ordmoln över vad de själva associerade med långsiktig lönebildning, som partsföreträdarna fick börja med att göra.

Här blev kompetensförsörjning det ord som flest associerade begreppet med, följt av dialog, tydlighet och samverkan.

Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Jusek och Saco-S representant i arbetsområdets styrgrupp, bekräftade de lokala partsföreträdarnas ordval i ordmolnet.

– Lönebildningen ska bidra till kompetensförsörjningen och bygga på dialog och samverkan. Tanken är att vi ska kunna använda lönen så att den blir det styrmedel som det är tänkt för verksamheten, så att vi når de uppsatta målen och kan rekrytera och behålla kompetens, sa hon.

Hon fick medhåll av Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket och ordförande för arbetsområdets styrgrupp.

–  Lönebildningen är den största investeringen på myndigheterna. Lön och villkor är viktigt för att kunna rekrytera och kompetensförsörja, menade hon.

Nytt inspirationsmaterial

Tillsammans presenterade de en förhandsversion av inspirationsmaterialet RALS 2010-T – ett löneavtal som visar vägen” som Arbetsgivarverket och Saco-S har tagit fram för att stötta och inspirera lokala partsföreträdare i den långsiktiga lokala lönebildningen.

Inspirationsmaterialet lanseras i början av 2019. Det har som syfte att inspirera till utvecklande samtal mellan lokala parter kring ett antal viktiga delar i den lokala lönebildningen. För att partsföreträdarna ska vara väl förberedda inför den gemensamma diskussionen finns efter varje avsnitt ett antal frågeställningar att diskutera var och en för sig och partsgemensamt.

Viktigt förtroende

Anna Falck betonade att den lokala lönebildningen är central i RALS-T.

– Myndigheterna har olika förutsättningar i fråga om kompetensförsörjning och behov. Det händer saker i omvärlden som gör att vi kanske inte når lika resultat. Då ska det också kunna speglas i lönebildningen, sa hon.

RALS-T är ett tillsvidareavtal. Detta, menade Lena Emanuelsson, förutsätter att det finns ett förtroende mellan parterna.

– När avtalet tecknades vågade vi lita på varandra men man måste också underhålla förtroendet. Det gäller även för er att bygga relationer mellan arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare, sa hon till de lokala parterna på seminariet.

Lena Emanuelsson betonade att genom RALS-T flyttas fokus från centrala parter till partsföreträdarna på myndigheterna.

– Vi vill komma åt processerna på lokal nivå. Det ställer krav både på centrala och lokala parter. Överlämningen är viktig för oss på central nivå. Vi ska stötta de förtroendevalda att ställa rätt frågor och att komma med inspel och nya argument. Det finns ingen centralt bestämd pott så det handlar om hur det ser ut i verksamheten. Kan man behålla och rekrytera personal? Det är ett bättre system att arbeta med på lokal nivå än av centrala parter vid ett förhandlingsbord, sa hon.

Partsgemensamma utvärderingar

Avtalet utvärderas regelbundet genom partsgemensamma utvärderingar. Någonting som inte förekommer någon annanstans på arbetsmarknaden.

Även om arbetet med RALS-T är partsgemensamt är det viktigt att man är klar över rollfördelningen, betonade Anna Falck.

– Arbetsgivarsidan har sina roller och arbetstagarna har sina roller men de måste kunna mötas. Det är en uppgift för arbetsgivaren att ta fram förutsättningar för detta.

Hon menade också att man, även fast man har en långsiktig plan, måste ha förståelse även för ett kortsiktigt perspektiv, då förutsättningarna kan komma att förändras med regleringsbrev och andra yttre omständigheter. Anna Falck betonade även att lönebildningen inte får bli en process vid sidan om, utan måste vara en del av verksamhetsutvecklingen.

Liknande bild

Beatrice Rodin, förhandlingschef på Tullverket, och Katarina Hernhut, ordförande för Saco-S-föreningen på myndigheten, var två av deltagarna på seminariet.

– Jag är ny i rollen som förhandlingschef på Tullverket. Vi håller på att jobba ihop oss med Saco-S och det känns att vi har håller på att upp bygga ett bra samarbete. Det är bra att vi nu får en liknande bild, sa Beatrice Rodin och fick medhåll av sin fackliga kollega.

– Jag är jätteglad att vi får samma ingångsvärden för hur en löneprocess ska vara, sa Katarina Hernhut.

De är dock överens om att en ambition är att differentiera lönerna mer och använda lönen som ett styrmedel.

– Lönebildningen är en viktig investering. Det kostar mycket att inte vara strategisk, menade Katarina Hernhut.

De ser båda flera fördelar med att kunna diskutera RALS-T-avtalet partsgemensamt.

– Det är ett symbolvärde att Anna och Lena står på scenen tillsammans. Vi är bärare av avtalet tillsammans. Det är viktigt att komma ihåg, menade Beatrice Rodin.

– Även om vi kan vara oeniga om vissa saker har vi fått samma information att förhålla oss till. Det är viktigt. Det är också viktigt att vi pratar om hur avtalet ska fungera hos oss, sa Katarina Hernhut.

Relaterat innehåll