Lönebildning

Lönebildningsdagen 2024: Centrala parters förhandlingsledningar

Från vänster: Anna Falck, förhandlingschef Arbetsgivarverket, Anna Steen, ordförande Saco-S, Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/ S, P, O och Helen Thornberg, avtalsansvarig SEKO

tisdag 18 juni 2024

Om prognosen med en sjunkande inflation och stigande efterfrågan stämmer visar det att parterna tog sitt ansvar under inflationskrisen. Det var centrala parters förhandlingsledningar överens om under Lönebildningsdagen. Från styrgruppen för lönebildning betonades vikten av att det partsgemensamma analysarbetet genomförs tillsammans och omsorgsfullt. 

Ta del av inslaget i filmen nedan. Direkt under filmfönstret kan du läsa en artikel om inslaget.

 

 


Om den första delen av Lönebildningsdagen fokuserade på konjunktur och omvärldsläge handlade den andra delen om hur omvärldsläget påverkar både lokala och centrala parter. Först ut var centrala parters förhandlingsledningar som består av Anna Falck, förhandlingschef Arbetsgivarverket, Helen Thornberg, avtalsansvarig SEKO, Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/ S, P, O,  och Anna Steen, ordförande Saco-S.

Modellen ser ut att ha fungerat

Som tidigare nämndes under genomgångarna av Konjunkturinstitutet och Medlingsinstitutet ser det ut som att konjunkturen är på väg upp och inflationen på väg ner samt att förra årets avtalsrörelse inte bidragit till ökad inflation och lönespiral. Detta var något som alla representanter i förhandlingsledningen lyfte fram som positivt. 

–    Om prognoserna stämmer så visar det att modellen har hållit, sade Anna Falk förhandlingschef Arbetsgivarverket

Mer oroande var trendbrottet att löneskillnaderna mellan män och kvinnor inte minskat. Det kan delvis bero på att rekryteringsbehoven just nu är stora inom traditionellt mansdominerade yrken som polis och försvaret. Men å andra sidan, invände Anna Steen, bör vi inte låta oss nöja med det svaret.

–    Vi behöver fortsätta arbeta mot en mindre könssegregerad arbetsmarknad, sade hon.

Partsgemensam analys ger en god grund

Efter centrala parters förhandlingsledning tog Partsrådets styrgrupp för lönebildning vid. Och det var den lokala lönebildningen som stod i centrum. 

Styrgruppen, som består av Åsa Pyka, Arbetsgivarverket, Sanna Feldell, OFR/S, P, O och Anna Westling, Saco-S, kom med en mängd konkreta tips som lokala parter kan använda. Det övergripande budskapet från gruppen var: respektera varandras roller och diskutera i en anda av öppenhet och förtroende, det är förutsättningen för att ta fram en bra analys som båda parter står bakom.  

–    En väl genomförd partsgemensam analys av både nuläge, förutsättningar och behov på kort och lång sikt ger en bra grund att stå på, sade Sanna Feldell. 

Viktiga verktyg: BESTA och Analyskraft

Ett avgörande verktyg för en sund lönebildning är korrekt, uppdaterad och relevant statistik. Inom staten används BESTA, en indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet. 

– Det är en stor styrka att BESTA är partsgemensamt då det ger en gemensam bild vid förhandlingar, sade Omar Bellini, Arbetsgivarverket, som beskrev systemets uppbyggnad och konstruktion.

Här kan du läsa mer och titta på en film om BESTA

Om bra statistik är grunden för en korrekt analys så är det såklart också mycket viktigt att statistiken går att använda på ett smidigt sätt. För det ändamålet har Arbetsgivarverket utvecklat ett webbaserat verktyg, som kallas Analyskraft. 

Här kan du läsa mer och titta på en film om Analyskraft

Diskussionen leddes av Anders Stålsby, Arbetsgivarverket.