Metodstödet BESTA-vägen

För analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

BESTA-vägen är ett metodstöd som Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko tagit fram som stöd till lokala parter i sitt lokala lönebildningsarbete i den del som handlar om att säkerställa att det inte uppstår osaklighet i lönesättningen på grund av kön.

Det är viktigt att framhålla att den lokala lönebildningsprocessen enligt våra ramavtal RALS och RALS-T innebär bredare analyser och diskussioner än vad BESTA-vägen ger stöd för. Metoden måste sättas in i ett större perspektiv och användas i den del av lönebildningsprocessen som den är avsedd för, nämligen analyser av löneskillnader mellan män och kvinnor.

Metoden förutsätter att arbetsgivaren gjort vissa strategiska ställningstaganden inför en analys med stöd av BESTA-vägen. Detta utvecklas vidare i de inledande avsnitten.

Här ser du filmen som introducerar till metodstödet BESTA-vägen:

 

Så här är materialet uppbyggt

Förberedelsefas

  • Utgångspunkter
  • Inventera strategiska ställningstaganden
  • Skapa goda förutsättningar och en gemensam arbetsplan
  • Granska bestämmelser och praxis

Analysfas

  • Analys av lika arbeten
  • Analys av likvärdiga arbeten

Resultatfas

  • Ta hand om resultat

Att arbeta enligt metodstödet innebär att lokala parter genomför en systematisk analys i olika moment. Inledningsvis genomför lokala parter en grundlig analys enligt alla momenten. Därefter kan lokala parter välja att vissa år göra en mer översiktlig analys och vissa år en mer grundlig analys inom den lokala lönebildningsprocessen.

Som stöd för analysarbetet vad gäller lika och likvärdiga arbeten kan löneanalysverktyget Analyskraft nyttjas. Analyskraft tillhandahålls av Arbetsgivarverket för sina medlemmar som ett strategiskt arbetsgivarverktyg – se vidare information på Arbetsgivarverkets hemsida. Att Analyskraft är ett arbetsgivarverktyg hindrar inte att det nyttjas under den partsgemensamma analysfasen av lika och likvärdiga arbeten och att arbetsgivaren tar fram det underlag som arbetsgruppen behöver för sitt analysarbete.

BESTA-vägen bygger på BESTA

BESTA-vägen är ett metodstöd framtaget för verksamheter inom det statliga avtalsområdet och som bygger på nyttjandet av klassificeringssystemet BESTA, befattningsgruppering för statistik i staten.

Befattningsgrupperingen enligt BESTA följer två olika huvudlinjer. För medarbetare finns en indelningsgrund i två dimensioner efter arbetsområdet och grupperingsnivå 1–6, där grupperingsnivån anger svårighetsnivån när det gäller de krav som arbetet ställer på självständighet, omfång, komplexitet, kunskap och erfarenheter. För chefer gäller arbetsområde och grupperingsnivå A, Q, B och C, som tar sin utgångspunkt i den organisatoriska strukturen.

Det innebär att i arbetet med att värdera lika och likvärdiga arbeten enligt BESTA-vägen är det inte möjligt att direkt jämföra chefsgrupperingarna med grupperingsnivåerna för övriga. Här måste varje organisation göra en individuell ranking av chefer för sig och övriga för sig.

Att utgå från en indelning enligt BESTA utgör en bra grund för det analysarbete som ska ske av lika och likvärdiga arbeten enligt Diskrimineringslagen. Se vidare om uppbyggnaden på BESTA-webben.