Samverkan

Samverkan med fokus på medarbetarna för en allsidig belysning av frågor

Karin Linderholm, Saco-S, Stefan Rehnström, arbetsgivarrepresentant och Bengt Fjällborg, OFR/S,P,O. Foto: Catharina Bièsert.

den 16 juli 2019

På Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg har man ett samverkansavtal med fokus på arbetsplatsnivå. – Det ger bättre möjligheter för alla medarbetare att komma in tidigt i processen, säger Karin Linderholm, ordförande för Saco-S på Havs- och vattenmyndigheten. Parterna på myndigheten deltog i en av Partsrådets inspirationsdagar om samverkan.

Havs- och vattenmyndigheten tecknade sitt första samverkansavtal 2013. Avtalet utvärderades och reviderades våren 2017. Myndigheten har gjort ytterligare en översyn av avtalet under 2018, som resulterade i en rapport med ett antal rekommendationer om hur samverkansavtalet kan utvecklas ytterligare.

– Samverkan är ett ständigt pågående arbete. Det blir en smidigare process där man kan få facklig acceptans direkt på beslut, säger Stefan Rehnström, personalchef på Havs- och vattenmyndigheten.

De lokala parterna (företrädarna för arbetsgivaren och fackförbunden) på Havs- och vattenmyndigheten ser flera fördelar med samverkan.

– Man får större möjligheter att påverka, både som medarbetare och som partsföreträdare. Arbetsplatsen drar nytta av allas kunskap och alla får möjlighet att bidra i den kreativa processen, säger Bengt Fjällborg, ordförande för ST på myndigheten.

– Det är ett stort värde att vi pratar om frågorna gemensamt så att de blir allsidigt belysta. Det blir bättre beslut helt enkelt, säger Stefan Rehnström.

– Jag tror att ett bra samverkansklimat bidrar till en god och mogen organisation. Det är viktigt att alla medarbetare känner att de har inflytande, menar Karin Linderholm.

Havs- och vattenmyndigheten har cirka 300 anställda. Saco-S är den största fackliga organisationen, med 150 medlemmar, medan OFR/ S,P,O har 90 medlemmar på myndigheten.

Tre nivåer för samverkan

Samverkan sker på tre nivåer: individnivå, arbetsgruppsnivå och representativ nivå.

På individnivån är såväl den vardagliga dialogen mellan chef och medarbetare som den som sker i medarbetarsamtal viktiga delar i samverkan. På arbetsgruppsnivån är arbetsplatsträffarna ett viktigt forum för dialogen mellan chef och arbetsgrupp medan det på representativ nivå finns två forum för samverkan: Myndighetssamverkan, där myndighetsövergripande samverkansfrågor diskuteras och Anställningsgruppen, ett samrådsforum för att specifikt diskutera frågor kring anställningar.Generaldirektör med i samverkansgruppen

I samverkansgruppen på central nivå ingår generaldirektör och biträdande generaldirektör, ordförande och vice ordförande för Saco-S och OFR/S,P,O, huvudskyddsombudet, personalchefen och ytterligare en person från HR, för att kunna integrera arbetsmiljöfrågorna i samverkansarbetet.

Att generaldirektören sitter med i samverkansgruppen ger en signal ut till medarbetarna att samverkan är viktigt och något som angår hela myndigheten.

– Dessutom träffas jag och de fackliga ordförandena en gång i månaden och pratar informellt om aktuella frågor och jag och en av mina medarbetare träffar på samma sätt huvudskyddsombudet en gång i månaden och pratar om aktuella arbetsmiljöfrågor, berättar Stefan Rehnström.

Parterna på Havs- och vattenmyndigheten deltog i den inspirationsdag om det centrala samverkansavtalet Samverkan för framtiden som Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal samverkan anordnade i september 2018.

Nyttig inspirationsdag

– Det var nyttigt att höra alla parter på central nivå presentera avtalet tillsammans. Att de visade att alla har gemensamma ståndpunkter, säger Karin Linderholm och fortsätter:

– Det var många myndigheter med på seminariet och många olika typer av myndigheter. Det var intressant att få höra om andras erfarenheter och det blev bra diskussioner.

Råd till andra myndigheter

Vilka råd kan de själva ge till andra statliga verksamheter när det gäller samverkansarbete?

– Det är viktigt att arbetsgivare och fackliga företrädare är mogna att ta det steget. Man kan inte gå in i samverkan om det är laddat eller konfliktfyllt mellan parterna, säger Stefan Rehnström.

– Man ska vara medveten om att samverkan kräver planering. Det är viktigt att alla parter har klart för sig hur man ska samverka, vilka tidsplaner som finns och vad man ska och inte ska samverka kring, säger Karin Linderholm.

Bengt Fjällborg menar att även om samverkan initialt kan ta lite extra tid, så får man igen detta på längre sikt.

– På lång sikt tror jag att samverkan ger en tidsvinst. Att få med medarbetarna och kunna diskutera och motivera förslag ger ett mervärde, säger han.

Relaterat innehåll