Samverkan

Hur påverkar samverkan en organisation?

Illustration: Tre personer som tillsammans sätter ihop tre mycket stora pusselbitar. En av personerna står på en stege.

torsdag 2 februari 2023


En fungerande samverkan ger utrymme för dialog och delaktighet. Men hur vet verksamheten att samverkan påverkar den? Och hur implementeras samverkan? Vi frågade företrädare för centrala parter.

Hur påverkar samverkan en organisation?

Åsa Pyka (Arbetsgivarverket): Samverkan tillför ett mervärde till verksamheten vad gäller arbetsgivarens beslutsunderlag exempelvis avseende verksamhetens utveckling och strategiska kompetensförsörjning.

Henrik Sjösten (Saco-S): Samverkan ger medarbetarna möjlighet att i hög grad bidra med sin kompetens i diverse frågor. Detta ger i sin tur arbetsgivaren ett breddat beslutsunderlag. Det är dock viktigt att komma ihåg att det också vid samverkan formellt är arbetsgivaren som fattar beslut, även när konsensus råder.

Mikael Andersson (OFR/S,P,O): Samverkan skapar bättre och starkare verksamheter med goda förutsättningar för medarbetarna att utföra ett bra arbete.

Hur implementeras samverkan?

Åsa Pyka (Arbetsgivarverket): Som ägare av det lokala avtalet om samverkan har lokala parter en nyckelfunktion för att få samverkansarbetet att fungera. I implementeringsarbetet är det viktigt att lokala parter gemensamt kommunicerar målsättningar och syfte med samverkan och på vilket sätt samverkansarbetet ska bedrivas. Till det kommer att under det fortlöpande arbetet vara pådrivande i att utveckla, stödja, förvalta och följa upp samverkansarbetet.

Det är viktigt att både chefer och medarbetare får information om förändringen som ska ske och vad som blir nytt för dem. De kan även behöva utbildning för att framåt kunna arbeta på bästa sätt. För att ha en så bra dialog som möjligt om förändringsarbetet är det viktigt att skapa forum där dessa dialoger kan ske och även etablera förutsättningar för en bra möteskultur i organisationen.

Henrik Sjösten (Saco-S): Det som skapar en tydlighet, en god grund för att bygga tillit och ett gott samarbete är att partsgemensamt utveckla tydliga strukturer och arbetssätt för samverkan. Det är viktigt att lokala parter är tydliga med ansvarsfördelning, mandatstrukturen och roller mellan olika beslutsnivåer i en organisation.

Mikael Andersson (OFR/S,P,O): Lokala parter har en viktig roll att, inför tecknandet, också förbereda och planera för en implementering av ett nytt arbetssätt. I planeringsarbetet är det viktigt att parterna skapar förutsättningar för att samverkan verkligen ska kunna ske ute i organisationen. Det kan till exempel vara att informera om vad samverkan är, varför vi tecknat ett avtal och hur det är tänkt att fungera. Att planera tid för att göra detta är en viktig del i ett implementeringsarbete.

Se filmen Ramavtal om samverkan för framtiden: 

Se filmen Implementering:

Relaterat innehåll