Samverkan

Film: Beslutsmandat i samverkan

fredag 2 december 2022

I en samverkansprocess är det alltid en chef som ytterst fattar beslut utifrån sitt mandat i olika frågor. Den som fattar beslut företräder arbetsgivaren och med en klar beslutsordning i arbetsorganisationen underlättas beslutsfattandet och samverkan på de olika samverkansnivåerna. Det blir enkelt att avgöra på vilken nivå i organisationen som olika frågor hör hemma och var samverkan ska ske. 

Här ser du filmen där centrala parter förmedlar sitt perspektiv på mandat i samverkan: