Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal

Välkommen till Partsrådets utvecklingsverktyg, framtaget av centrala parter i samverkan. Här kan ni fördjupa er kunskap, förståelse och insikt om det centrala samverkansavtalet Samverkan för framtiden och ta del av ett processbaserat arbetssätt som kan användas för att ta fram ett nytt eller revidera ett befintligt lokalt samverkansavtal.

Ladda ner avtalet.

I verktyget får ni som lokala parter stöd för att diskutera stegen i processen att utveckla ett samverkansavtal (se bild ovan) och de olika rollerna i samverkansarbetet. Stegen i processen är klickbara i kolumnen till höger och länkar vidare till fördjupad information. Förklaring av rollerna ur ett samverkansperspektiv hittar du längst ner på denna sida. Materialet stöder och inspirerar till dialog om samverkan utifrån era lokala förutsättningar. Se filmen som introducerar och förklarar verktyget djupare.

Verktyget består av fem faser. Bland frågeställningarna i varje fas hittar ni svarsmallar och dialogdukar som stöd för ert partsgemensamma utvecklingsarbete. Ta stöd av dialogdukarna för att säkerställa att ni partsgemensamt utvecklar och dokumenterar svar på frågorna i verktyget. Det finns också möjlighet i att värdera hur ”klara” ni är med era diskussioner för att kunna släppa och gå vidare till nästa fråga vid behov, och återkomma till frågor som var särskilt utmanande i ett senare skede.

Dialogdukarna kan laddas ned var för sig i varje avsnitt, eller i en samlad PDF här.

Roller

Arbetsgivarföreträdare

Som arbetsgivarföreträdare representerar du arbetsgivaren, dess ledning och chefer. En chef är alltid en arbetsgivarföreträdare men även andra i verksamheten kan företräda arbetsgivaren vid samverkan till exempel specialister och handläggare från HR, ekonomi och ledningsstaber.

När du företräder arbetsgivaren i samverkansarbetet möter du, beroende på var i organisationen du verkar, fackliga företrädare och ibland medarbetare. I samverkansarbetet bidrar alla med sina respektive perspektiv, erfarenheter och kompetenser. Du företräder verksamheten och har ansvar att motivera till samverkan och beroende på din uppgift ta fram och ge information, planera och driva arbetet framåt.

Alla som medverkar i samverkan har ansvar för sitt personliga förhållningssätt genom att till exempel bidra med sina kunskaper och erfarenheter, att lyssna aktivt och respektfullt och på andra sätt agera trovärdigt.

Fackligt förtroendevald

Som fackligt förtroendevald har du bättre överblick över verksamheten inom hela arbetsgivarens verksamhet än medlemmarna i det eller de förbund du företräder. Detta är en styrka i samverkansarbetet.

I samverkansarbetet ska tonvikten ligga på strategiska och övergripande frågor. Dyker ändå akuta och kortsiktiga frågor upp ska strävan vara att sådant istället tas upp i forum som är bättre lämpade för det.

Den fackliga rollen i samverkan skiljer sig från förhandlarrollen. Du agerar mer utifrån stundens krav än utför ett på förhand definierat fackligt uppdrag. Det du och dina medlemmar vinner, är att du i din roll i samverkan är med och påverkar inriktning inför viktiga beslut i verksamheten.

Chef

Som chef företräder du arbetsgivaren och i samverkansarbetet möter du dina medarbetare och ibland fackliga företrädare. I samverkansarbetet bidrar alla med sina respektive perspektiv, erfarenheter och kompetenser. Du har ansvaret att motivera till samverkan, planera och driva arbetet framåt och dina medarbetare ansvarar för att vara delaktiga och aktiva.

Som chef har du det avgörande inflytandet över mötesagendan. Du företräder verksamheten och bär ansvaret för att samverkan sker innan du fattar beslut. Efter samverkan fattar du beslut i de sakfrågor som du med hjälp av dina medarbetare ansvarar för. Du har också ansvar för att de beslut som fattats i samverkan genomförs och följs upp. För att samverkan ska bli värdefull för verksamheten behöver du vara klar över ditt handlingsutrymme, det vill säga uppdrag, beslutsbefogenheter och resurser.

Ett syfte med samverkan är att du ska få del av medarbetarnas kunskap och erfarenhet. Som chef får du då ett bättre beslutsunderlag för att kunna fatta beslut som bidrar till att gruppen kan fullfölja verksamhetens uppdrag på bästa sätt. Gruppen tillsammans utvecklar också på så sätt sin verksamhetskompetens. Det underlättar såväl planering som det faktiska genomförandet av arbetet.

Din egen inställning till samverkan är helt avgörande för ett lyckat samverkansarbete.

Medarbetare

Som medarbetare deltar du i samverkan utifrån din kompetens och erfarenhet. Du ansvarar för att vara aktiv och bidra med dina synpunkter till den fråga som diskuteras och till att förbättra den gemensamma verksamheten.

Som medarbetare behöver du sätta dig in i syfte och mål med samverkan. Samverkansgruppen är inte någon beslutsgrupp utan ansvaret för beslutet ligger hos den chef som har den formella befogenheten att fatta det. Genom att vara delaktig och dela med dig av dina kunskaper i diskussionen inför beslut bidrar du till verksamhetens utveckling och ger chefen ett bättre och bredare beslutsunderlag.

Ett syfte med samverkan är att den ska bidra till att du blir mer delaktig i verksamhetsplanering och -uppföljning. Samverkan är till för att diskutera hur nya uppdrag ska kunna utföras, identifiera problem och komma med förslag till lösningar.

Alla som medverkar i samverkan har ansvar för sitt personliga förhållningssätt genom att till exempel lyssna aktivt och respektfullt och på andra sätt agera trovärdigt.