Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal

Hur kan en avstämning göras?

Att genomföra regelbundna avstämningar av den samverkan som bedrivs inom verksamheten är en uppgift som ligger på de lokala parterna. Samverkan är en ständigt pågående process som regelbundet behöver utvärderas. Parterna behöver därför diskutera hur och utifrån vilka frågeställningar en avstämning ska göras.

Se filmen om hur ert samverkansarbete kan stämmas av och följas upp:

Att genomföra regelbundna avstämningar av den samverkan som bedrivs inom verksamheten är en uppgift som ligger på de lokala parterna. Samverkan är en ständigt pågående process som regelbundet behöver utvärderas. Parterna behöver därför diskutera hur och utifrån vilka frågeställningar en avstämning ska göras.

 • På vilket sätt ska målsättningarna och önskade effekten av samverkan följas upp?
 • Vad behöver följas upp för att vi ska veta att vi når syftet och målen med samverkan?

Med resultaten från en avstämning kan lokala parter dels se om avtalets intentioner fullföljts, dels göra eventuella justeringar av det lokala avtalet eller genomföra partsgemensamma insatser av annat slag. Samverkansarbetet kan alltid utvecklas och anpassas till rådande omständigheter och avstämningen ger de lokala parterna en bild av vad man behöver lägga fokus på i utvecklingsarbetet. Vid en avstämning kopplas syftet och mål med samverkan ihop med resultatet av det pågående arbetet. Uppföljningen avser såväl samverkansarbetet i sig som vilken påverkan som samverkan har haft på verksamheten. Exempel på relevanta frågeområden är:

Skapa en uppföljningsstruktur

 • Har samverkan gett önskvärd effekt?
 • Har vi en samverkan som utvecklar verksamheten?
 • Hur fungerar dialogen?
 • Bidrar samverkan till medarbetarnas engagemang?
 • Hur fungerar samspelet mellan chef och medarbetare?
 • Hur fungerar partsarbetet?
 • Hur har rollerna som arbetsgivare och facklig företrädare samt chef och medarbetare förändrats?
 • Hanteras rätt frågor?
 • Sker samverkan där den ska?
 • Introduceras nya deltagare i samverkansarbetet på ett bra sätt?
 • Känner de nya deltagarna till syftet och målen med samverkan?
 • Vilket stöd behövs ytterligare från de lokala parterna?

Det är en stor fördel att partsgemensamt ta fram en plan för återkoppling av resultatet av avstämningen till medarbetarna och en plan för hur resultaten tas om hand och i praktiken leder till utveckling av samverkan. Det behöver vara tydligt när och på vilket sätt man jobbar vidare med resultaten, vilka som ska involveras och vem som ansvarar för vad. En tydlig struktur för att jobba med ett ständigt förbättringsarbete är viktigt för att nå de långsiktiga målen med samverkan.

Se bilden Ständiga förbättringar som visar en struktur för att jobba med ständigt förbättringsarbete.

Röster om …

Lärdomar om samverkan