Samverkan

Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal

Rita kartan

När syfte och mål med ett kommande samverkansavtal har formulerats kan ni gå vidare och diskutera hur samverkan ska gå till. Myndigheternas uppdrag och organisering är alltför olika för att det skulle vara möjligt för de centrala parterna att ge konkreta förslag till hur samverkan ska se ut lokalt. Varje myndighet måste rita sin egen karta för hur samverkansarbetet ska gå till.

När syfte och mål med ett kommande samverkansavtal har formulerats kan ni gå vidare och diskutera hur samverkan ska gå till. Myndigheternas uppdrag och organisering är alltför olika för att det skulle vara möjligt för de centrala parterna att ge konkreta förslag till hur samverkan ska se ut lokalt. Varje myndighet måste rita sin egen karta för hur samverkansarbetet ska gå till.

En viktig utgångspunkt är att i frågor som rör vardagsarbetet och den operativa verksamheten bör inflytandet så långt som möjligt utövas direkt – i dialog mellan chef och medarbetare. En arbetsorganisation med tydliga beslutsordningar gör det tydligt var ett beslut fattas och därmed på vilken samverkansnivå en fråga hör hemma.

 • Vilka frågor ska inte samverkas?
 • Vilka frågor ska samverkas och på vilken nivå i organisationen?

Ladda ned dialogduken Vad ska samverkas?

 • Vilka roller bör definieras utifrån nya arbetssätt?
 • Hur kan vi skapa en samverkansprocess som är hållbar över tid?

Ladda ned dialogduken Roller och hållbara processer

 • Hur ska vi hantera arbetsmiljöfrågorna i relation till samverkan?

Ladda ned dialogduken Arbetsmiljö och samverkan

 • Hur gör vi det möjligt att följa upp samverkansarbetet utifrån de mål vi har satt upp?

Ladda ned dialogduken Uppföljning av samverkan

Erfarenheten är att förtroende och tillit är grundläggande för samverkan och en förutsättning för delaktighet och engagemang.

 • Hur skapar vi förutsättningar för delaktighet och engagemang?
 • Hur bygger vi förtroende och tillit?
 • Hur främjar vi dialogen som ett grundläggande och värdefullt sätt att samtala?

Ladda ned dialogduken Delaktighet, engagemang, dialog

Arbetsmiljöarbetet

I avtal om samverkan för framtiden har parterna valt att avstå från att utförligt beskriva hur arbetsmiljöfrågorna ska hanteras i ett nytt avtal om samverkan. Det är därför av stor vikt att lokala parter diskuterar, utifrån vad som är bäst för respektive verksamhet, hur arbetsmiljöfrågorna ska hanteras.

Roller

Vidare är det även viktigt att djupare diskutera de olika rollerna i samverkan. Om era diskussioner kring hur samverkan ska genomföras leder till att frågor som tidigare hanterats inom det formella partssystemet förflyttas till chefs- och medarbetarnivån förändras roller och ansvar. Förflyttningen innebär att dialogen kring ett beslut sker direkt mellan chef och medarbetare.

 • På vilken nivå i organisationen företräder de fackligt förtroendevalda medarbetarna?
 • Vad blir de fackligt förtroendevaldas roll på chefs- och medarbetarnivån?
 • Hur påverkas skyddsombudens roll?
 • Vilka förväntningar har vi på medarbetarrollen?
 • Vilka förväntningar har vi på chefsrollen?

Fokus på process och inte på person

Er samverkansprocess behöver vara hållbar över tid och inte beroende av de som varit med och tecknat avtalet. Ni bör därför fundera över hur ni bygger ett avtal som håller över tid och inte är personberoende. Det kommer också framöver att komma nya deltagare i de olika rollerna som behöver lära sig samverkansmetoden och förstå syftet och målen med samverkansarbetet. Ni behöver hitta bra sätt att introducera nya deltagare i samverkan. Kanske kan en guide/vägledning där ni gemensamt beskriver syftet och målen med samverkan och intentionerna med skrivningarna i avtalet kan vara till hjälp.

Röster om …

Framgångsfaktorer för samverkan

Rune Karlsson har under de sju år som han har arbetat med samverkansfrågor på myndigheter identifierat flera framgångsfaktorer för en lyckad samverkan.

Läs mer

”Man måste veta vad man har avtalat om”

Det tog ett års arbete för lokala parter på Folkhälsomyndigheten att ta fram ett samverkansavtal för den nybildade myndigheten. Bland annat lade man ner mycket tid på att diskutera hur parterna såg på samverkan och vad det är.

Läs mer

Anita Ekner, Marcus Jönsson och Ulrika Owen

 

”Arbetsmiljöaspekten ska finnas med i allt”
Gunni Ekdahl är företrädare för ST i den centrala samverkansgruppen på Arbetsmiljöverket. Hon betonar vikten av att integrera arbetsmiljöaspekterna i verksamhetsfrågorna och får medhåll av Saco-S-företrädaren Johnny Jonasson.

Läs mer

 

Begrepp att reflektera kring