Samverkan

Partsrådsdagen 2022: Samverkan – möjliggör delaktighet, engagemang och utveckling

torsdag 21 april 2022

Under Partsrådsdagen 2022 berättade Åsa Pyka, Arbetsgivarverket, och Henrik Sjösten, Saco-S, om syftet och möjligheterna med samverkan och samverkansavtal. Lokala partsföreträdare från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Jordbruksverket delade med sig av vad samverkan bidragit med och vad de ser för framgångsfaktorer och utmaningar i sina organisationer.

Se Lönebildnings webbinarium från Partsråsdagen nedan eller läs en sammanfattning av webbinariet direkt under filmfönstret.

Samverkan är en metod som ger berörda medarbetare möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussioner inför ett beslut. Metoden bjuder in till dialog där man knyter an till varandras erfarenheter och perspektiv. Genom samverkan breddas arbetsgivarens beslutsunderlag och medarbetare blir mer delaktiga i verksamheten, vilket i sin tur leder till ett större engagemang för förändring och utveckling.

Vi vill att öppenhet, transparens och delaktighet genomsyrar hela vår organisation.

Henrik Sjösten, som representerar Saco-S i styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Samverkan, beskriver samverkan på tre nivåer:

  • Individnivå. Här är den vardagliga dialogen mellan chef och medarbetare samt medarbetarsamtalet viktiga delar.
  • Arbetsgruppsnivå. Arbetsplatsträffar är ofta huvudforum.
  • Representativ nivå. Bedrivs i samverkansgrupper, där lokala arbetsgivar- och arbetstagarparter deltar.

Återkommande framgångsfaktorer

Åsa Pyka, som representerar Arbetsgivarverket och är ordförande i styrgruppen, lyfter tre framgångsfaktorer för en välfungerande samverkan:

  • Tillit och förtroende mellan de inblandade parterna. Viktigt med öppet och tillåtande klimat så att alla känner sig trygga.
  • Samsyn kring mål och syften med samverkan.
  • Partsgemensam utveckling av arbetsformer och strukturer för samverkan. Det är viktigt att man som lokala parter är tydliga med ansvarsfördelning, mandatstruktur och olika roller i organisationen.

En förutsättning är att alla inblandade parter har goda kunskaper om formerna för samverkan, som en gemensam grund för arbetet.

– Det är viktigt att nya chefer, partsföreträdare och medarbetare blir introducerade i hur samverkan ser ut hos er. Man kan inte se det som en utvecklingsinsats vid ett tillfälle – ett tomtebloss – utan samverkan är en process som fortlöpande utvecklas, säger Åsa Pyka.

Samverkan på MSB – från skilda förväntningar till gediget förtroende

– Vi är en bred expertmyndighet, med mycket hög kompetens hos olika individer. Samverkan är ett sätt att komma åt den, säger Jan Fenelius, ordförande i ST på MSB.

Sedan MSB bildades 2009 har man arbetat fram ett nytt samverkansavtal mellan arbetsgivaren och alla de tre fackliga organisationerna. Jan Fenelius och Cathrin Dalmo, HR-chef, beskriver utvecklingen från starten fram till idag: från skilda förväntningar, tolkningskonflikter och frågor som avhandlades alltför högt upp i organisationen, till en tillitsfull dialog och ett gott samverkansklimat.

Cathrin Dalmo är mest stolt över alla inblandades uthållighet i arbetet och att de jobbar med ständiga förbättringar – och det förtroende som har byggts upp längs vägen. Jan Fenelius framhåller de olika former och forum som använts för att bygga kunskap om samverkan i hela organisationen: utbildningar, information på intranätet och en enkel film med tillhörande frågor att diskutera på enhetsnivå. Cathrin Dalmo:

– Skapa strukturer så det är tydligt var olika frågor hör hemma. Vi har pratat väldigt mycket om former och förväntningar. Vi strävar också efter ett förlåtande förhållningssätt, där man både från arbetsgivare och fackförbund kan säga ”hoppsan, här blev det fel”, och backa tillbaka till hur vi vill ha det.

Samverkan på Jordbruksverket – präglas av tillit och ömsesidigt förtroende

När man på Jordbruksverket beslutade att ta fram ett lokalt samverkansavtal fanns redan en god tillit och förtroende mellan parterna, och i många delar av organisationen fungerande samverkan väl. Avtalet sågs som ett viktigt steg för att utvecklas som en modern och attraktiv arbetsgivare, berättar Anna Coreback, HR-chef.

– Det gick i linje med den kultur som vi höll på att implementera, där medarbetarna är med och utvecklar och driver både sig själva och organisationen framåt.

Maria Gustafsson, ordförande ST, utvecklar:

– Vi vill att öppenhet, transparens och delaktighet genomsyrar hela vår organisation, och det hjälper samverkan till med.

– En utmaning i etablerandet av samverkan är myndighetens storlek, med olika förutsättningar i olika delar av organisationen, berättar Eva Kjell, ordförande Saco-S.

Här har man arbetat med innovativa utbildningsinsatser för att få med alla. Myndigheten har till exempel gjort filmer om allt som man kan eller bör samverka om: förändringar, verksamhetsutveckling, fördelning av arbetsuppgifter med mera.

Anna, Eva och Maria lyfter förtroendet mellan arbetsgivare och fackförbunden som en framgångsfaktor, och också det de är stoltast över.

– Vi vill samma sak, vi har lite olika perspektiv bara, säger Maria Gustafsson.

Ta del av Partsrådets digitala verktyg

För er som vill utveckla er samverkan: ta del av Partsrådets digitala verktyg. Här kan man fördjupa sina kunskaper om det centrala samverkansavtalet och guidas i ett processbaserat arbetssätt för att ta fram eller revidera ett lokalt samverkansavtal.