Samverkan på Arbetsmiljöverket

2017-10-10 På Arbetsmiljöverket påbörjades ett arbete med att ta fram ett samverkansavtal våren 2015. Myndigheten fick en ny generaldirektör som ville påbörja en process mot ett samverkansavtal. Ambitionen är att samverkansavtalet ska vara klart under 2017.

De fackliga företrädarna i myndighetens centrala samverkansgrupp ser stora fördelar med att samverka.

– Den stora vinsten är att man kan vara med och påverka tidigare, säger Gunni Ekdahl, ST.

– Genom samverkan får verksamheten ett smörjmedel. Man undviker förseningar som kan uppstå när medarbetare sätter sig på tvären.

De som arbetar med samverkan har ett försprång, säger Johnny Jonasson, Saco-S.Han ser sin uppgift som facklig företrädare att hjälpa arbetsgivaren att få fram ett bra beslutsunderlag. Det är fortfarande arbetsgivaren som fattar besluten. Det förändras inte i ett samverkansavtal.

Gunni Ekdahl konstaterar att samverkan på myndigheten tidigare i stor utsträckning har handlat om personkemi. När man nu har påbörjat ett mer systematiskt samverkansarbete handlar det om att få strukturerna att fungera så att samverkansarbetet inte blir personberoende. När eldsjälar slutar ska andra lätt kunna ta vid i samverkansarbetet.

Myndighetens HR-chef Lotta Liljegren delar de fackliga företrädarnas syn på vinsterna med samverkan.
– Vinsterna handlar om att besluten fattas så nära verksamheten som möjligt. Som chef får jag ett bättre beslutsunderlag och medarbetarna får större möjligheter att påverka.

Hon menar att traditionella MBL-förhandlingar ibland kan vara enklare än samverkan.

– Då är det facken och arbetsgivaren som tar sig an frågorna. I samverkan förväntas alla säga något, säger hon och berättar att man på hennes förra arbetsplats hade ett system där man turades om att prova olika roller som ordförande, sekreterare etc.

Gunni Ekdahl konstaterar att man inom MBL har tydliga roller. När man samverkar är rollerna annorlunda, och det måste man vara medveten om.
Det finns dock områden som inte lämpar sig för samverkan. Parterna på Arbetsmiljöverket är överens om att det inte är lämpligt att samverka kring frågor som rör löner och enskilda individer.