Vi erbjuder

Kollektiv förmåga

Förmågan till samarbete och kunskapsintegration är nyckelfaktorer ifråga om skapandet av friska och engagerade arbetsplatser. Tjänsten Kollektiv förmåga tar avstamp i arbetslivets ökande komplexitet och specialisering, eftersom stress och ohälsa ofta uppstår i dess kölvatten.

Med tjänsten Kollektiv förmåga får er organisation möjlighet att hitta former, metoder och verktyg för att utveckla strategier för ökad kunskapsintegration som i sin tur leder till bättre utnyttjande av resurser, bättre arbetsmiljö och högre kvalitet i era samarbeten.

Tillsammans med andra deltagande myndigheter vägleds ni av ett forskarteam där gemensamma workshoppar och digitala föreläsningar varvas med egna uppgifter och arbete i ett digitalt verktyg.

Processen ger er möjlighet att utveckla kunskap om hur samarbete håller ihop viktiga arbetsprocesser inom organisationen. Ni kommer också att utveckla en ökad medvetenhet om den egna myndighetens förutsättningar och utvecklingspotential när det gäller att skapa friska och engagerade arbetsplatser, och mer träffsäkert kunna göra förändringar som förstärker kvaliteten i samarbeten.

Ni får även konkret erfarenhet av att utveckla kollektiv förmåga i ett antal grupper på myndigheten genom att testa det digitala verktyget CIBoost som främjar kollektiv förmåga. Slutligen får ni stöd i att utveckla en myndighetsanpassad strategi som främjar kollektiv förmåga.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten till myndigheten?

Tjänsten erbjuds på två olika sätt. Antingen deltar ni i hela processen och gör ett utvecklingsarbete eller så testar ni enbart det digitala verktyget CIBoost för grupper och team.

Om ni vill göra ett djupare utvecklingsarbete och verkligen ”få det att hända” rekommenderar vi att ni deltar i hela processen. Det innebär att ni i deltar i gemensamma workshoppar, tar del av digitala föreläsningar, genomför egna uppgifter samt arbetar i det digitala verktyget CIBoost. Verktyget kommer då att användas i 5–7 utvalda grupper i organisationen, vilket ger konkret erfarenhet av hur kollektiv förmåga kan utvecklas och hur ett digitalt verktyg kan vara en del av den strategiska verktygslådan för ökad kollektiv förmåga.

Avrop kan ske före eller efter introduktionsworkshoppen. Det är också efter introduktionsworkshoppen som ni fastställer vilka personer som deltar i hela processen från er myndighet. Vi rekommenderar att ni är ett fast team om 3–5 personer som deltar i alla workshoppar efter introduktionen. Det är också detta team som tar ansvar för att utveckla en myndighetsspecifik strategi för kollektiv förmåga.

Om ni först vill testa konceptet, för att eventuellt avropa tjänsten som helhet senare, kan ni delta i en introduktionsworkshop och sedan göra avrop. Ni kan då också besluta om att enbart avropa CIBoost (maximalt tre grupper). På detta sätt får ni konkret erfarenhet av att utveckla kollektiv förmåga.

Hur mycket tid krävs från vår myndighet för att ta del av tjänsten?

Att delta i hela processen omfattar cirka 25 timmars deltagande i workshoppar, samt cirka 15–20 timmars eget arbete.

Om ni enbart väljer att arbeta med det digitala verktyget CIBoost genomförs tjänsteleveransen under åtta veckor. Deltagarna leds genom verktyget där teori och praktik varvas för att stärka gruppens kollektiva förmåga. Grupperna genomför självständigt en session per vecka i CIBoost. Varje session innefattar:
– 5–15 minuter individuell förberedelse
– 45 minuter gemensamt teammöte

Inledningsvis kallas mötesledare (en per grupp) till en myndighetsgemensam digital utbildning under en förmiddag. Utbildningen innefattar fördjupning i verktyget CIBoost, Kollektiv förmåga och digital facilitering. Mötesledare samlas även för avslut, utvärdering och gemensam reflektion efter genomförd tjänsteleverans.

Alla gruppmedlemmar som ska använda CIBoost samlas för ett gemensamt digitalt uppstartsmöte om en timme. 

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, och fackliga företrädare.

Vid avrop av tjänsten som helhet eller vid avrop av enbart CIBoost används det digitala verktyget på grupper i organisationen med en gemensam uppgift och regelbundet samarbete där alla behövs för att lösa uppgiften. Exempel på grupper är projektgrupper, utvecklingsteam, ledningsgrupper och samverkansgrupper. Organisationen får hjälp med att välja ut dessa. 

 

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot programmets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär så återkommer vi till dig snarast möjligt.