Arbetsmiljö

Arbetsmiljö vid arbete från hemmet: 400 partsföreträdare diskuterar utmaningar och lösningar

Illustration: IR Stone, Shutterstock

tisdag 25 maj 2021

Hur tacklar vi utmaningarna vid arbete i hemmet och vilka lärdomar kan vi ta med oss till morgondagens arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete? Under en av Partsrådets workshoppar diskuterade och reflekterade över 400 representanter för fack och arbetsgivare inom statliga verksamheter tillsammans.

Det märks att arbetsmiljö vid arbete från hemmet är ett ämne som engagerar. Drygt 500 personer var anmälda till Partsrådets digitala workshop på ämnet. Under workshoppen delade Sida med sig av hur de har ställt om till arbete i hemmet och Johan Stenmark från Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) var med och reflekterade.

Mynak har i en nysläppt rapport identifierat ett antal övergripande arbetsmiljörisker. Utifrån dem fick workshopdeltagarna rangordna vad som är de största utmaningarna i deras organisation och sedan diskutera hur man kan adressera och tackla dem. Nedan kan du ta del av en del av det som sas om respektive utmaning.

Minskad social kontakt

Workshopdeltagarna lyfte vikten av att jobba på flera nivåer med att upprätthålla den sociala kontakten: i hela organisationen, på avdelningen och enheten, i gruppen, mellan chefer och medarbete och kollegor emellan. De typer av aktiviteter som flest lyfter:

Bristande ergonomi

Många har blivit mer stillasittande när de arbetar hemma och haft svårt att skapa sig en bra arbetsplats. Några sätt att hantera detta som togs upp under workshoppen:

Ökat avstånd mellan chef och medarbetare

Många deltagare framhöll att regelbundna och tätare avstämningar är ett sätt att komma åt det ökade avståndet mellan chef och medarbetare som riskerar att uppstå. Både gällande arbetsplanering, arbetsbelastning och mående. Det kan ske via mejl, telefon eller digitalt möte. Flera understryker värdet av olika former av incheckningar och pulser, till exempel att sätta sig som grön, gul eller röd eller göra en kort enkät på vecko- eller månadsbasis för att fånga upp arbetsbelastning och hur man upplever kontakten med chefer och kollegor.

Vissa lyfter att de haft en bättre och tätare kontakt med sin chef under det gångna året. En del chefer upplever också ett ökat tryck och att det blivit än mer mötestätt, och kan behöva mer stöd från till exempel HR.

Oklar gräns mellan arbete och fritid

I Mynaks rapport framkommer att många under pandemin upplevt ökad flexibilitet när det gäller att kombinera arbets- och privatliv. Baksidan av myntet är svårigheten att hantera gränsen. Deltagarna om vad som kan hjälpa till:

I ett tidigare webbinarium berättade arbetslivsforskaren Calle Rosengren om strategier när gränserna mellan arbets- och privatliv förändras.

Svårigheter att lösa arbetsuppgifter hemifrån

De flesta som har arbetat hemma har nog upplevt att hemarbetet passar olika bra för olika typer av arbetsuppgifter. För att få bukt med kvalitetstapp och förhålla sig till att vissa arbetsuppgifter kräver att man är på plats lyfte deltagarna bland annat följande:

Relaterat innehåll