Arbetsmiljö

Premiär för nytt arbetsmaterial: Hot på jobbet

illustrerad bild med tre människor

fredag 8 december 2023

Nu finns ett nytt arbetsmaterial för dig och din organisation att använda, skräddarsytt för statliga verksamheter.  

Om något skulle hända underlättar det att vara förberedd

Det viktiga arbetet att förebygga hot, våld och trakasserier på arbetsplatsen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). För att det ska fungera som bäst behöver arbetsgivare, fackliga företrädare, medarbetare och skyddsombud jobba aktivt tillsammans.  

Nu finns ett nytt arbetsmaterial, kallat Hot på jobbet, som är särskilt framtaget för att ge stöd till statliga verksamheter. Materialet omfattar allt från förebyggande insatser, hantering av akuta händelser till uppföljningen som leder tillbaka till förbättringar i det förebyggande arbetet.   

– Vi hoppas att arbetsmaterialet ska bidra till engagemang och kunskap i frågan, som är både angelägen och aktuell, säger Tarja Nevala, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarverket och ordförande i styrgruppen för området Arbetsmiljö på Partsrådet.  

– Vårt mål har varit att ta fram något väldigt praktiskt. Ett material, som har kort startsträcka, och som är lätt att anpassa efter olika verksamheters behov oavsett inriktning, eftersom mångfalden inom statlig sektor är stor. 

 

Kunskap och förberedelser bidrar till trygghet  

Ett bra förebyggande arbete bidrar till att medarbetare kan känna sig trygga i den vanliga arbetsvardagen. Trygga medarbetare har större förmåga att både tänka klart och agera på bästa sätt om en hotfull situation skulle uppstå. Ökad kunskap om fakta, rutiner och roller kan i sin tur bidra till färre incidenter. Därför innehåller materialet vägledning, checklistor, filmer, diskussionsfrågor och riskbedömningsinstrument.   


– Vårt mål har varit att ta fram det du och din organisation behöver för att ni ska kunna inspireras och få ökad kunskap, men också praktiskt kunna arbeta vidare med ämnet lokalt, till exempel på arbetsplatsträffar och i skyddskommittéer, berättar Tarja Nevala.

Materialet går att använda i sin helhet, men det går lika bra välja ut de delar som behövs mest för tillfället.

Det blir bättre tillsammans

Arbetsmaterialet är tänkt att kunna användas för att ta ett helhetsgrepp om området, men också för att förstärka specifika delar som kan behöva ses över i den egna verksamheten.  

– Materialet går att använda i sin helhet, men det går lika bra välja ut de delar som behövs mest för tillfället, menar Tarja Nevala och förklarar att de tänkta användarna är många.  

– Vi har haft många roller och behov i fokus. Både chefer, hr, säkerhetsansvariga, skyddsombud och fackliga företrädare, men även medarbetare inom statlig sektor.  

 Att inkludera medarbetare i samverkan gör att deras kunskaper om risker och deras idéer kring möjliga lösningar kan tas tillvara på ett sätt som både stärker kunskap och engagemang.   

– Hot på jobbet är verkligen ett område där ett partsgemensamt arbete gör stor skillnad. På många statliga arbetsplatser finns också en grundstruktur för att kunna arbeta partsgemensamt med frågorna, avslutar Tarja Nevala.

 Arbetsmaterialet är framtaget partsgemensamt och med stöd av Sara Göransson, legitimerad psykolog, forskare och expert med lång erfarenhet av området. Delar av materialet har tidigare varit publicerat på hotpajobbet.se.

Tips till lokala parter och skyddsorganisationer:

Exempel på hur ni kan använda materialet i er verksamhet:
  1. Se föreläsningen med Sara Göransson från Partsrådsdagen på egen hand inför möte eller arbetsplatsträff.
  2. Titta på en film ur materialet Hot på jobbet under mötet.
  3. Använd det tillhörande frågematerialet för att samtala om och arbeta med just er arbetsvardag.

Om Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv:

Arbetsområdet stöttar lokala parter i att förebygga och hantera samt att samverka kring arbetsmiljöfrågor. Fokus ligger på att främja välmående och motverka ohälsa på statliga arbetsplatser, med syfte att sänka sjuktalen. Detta gör vi genom utbildningar, webbinarier, verktyg och arbetsmaterial.

Styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö består av:

  • Tarja Nevala, ordförande, Arbetsgivarverket
  • Karin Åslund, Arbetsgivarverket
  • Anders Kjällman, Arbetsgivarverket
  • Erik Hallsenius, OFR/S,P,O
  • Anders Lindström, Saco-S
  • Helené Zallin, Seko

 

Relaterat innehåll