Arbetsmiljö

Partsrådsdagen 2022: Arbetsmiljöarbetet och den statliga värdegrunden – två centrala delar i att hantera otillåten påverkan

måndag 25 april 2022

Försäkringskassan bygger motståndskraft mot påverkansförsök genom att arbeta med de statliga värdegrundsprinciperna. På Länsstyrelsen i Västra Götaland var Partsrådets webbmaterial Otillåten påverkan till stöd för inspektörerna i deras arbete med att inspektera att pandemilagen efterlevdes.

Se webbinariet från Partsrådsdagen eller läs en sammanfattande artikel som ligger direkt under filmfönstret.

 

Otillåten påverkan är ett arbetsmiljöproblem som kan få negativa konsekvenser för hela organisationen. Det kan innebära ökade ohälsotal, men också ett minskat förtroende för verksamheten. Om medborgarna uppfattar att det går att påverka offentliga tjänstemäns agerande och beslut är det i förlängningen ett demokratiproblem.

Systematiskt arbete med den statliga värdegrunden på Försäkringskassan

Brittmari Seppä är verksamhetsutvecklare på Försäkringskassans rättsavdelning. Myndigheten jobbar systematiskt med att bygga kunskap och levandegöra den statliga värdegrunden. Några exempel:

– I alla typer av verksamhet är det viktigt att jobba strategiskt med att levandegöra de här principerna. De kan bli abstrakta, och det kan vara svårt att hitta konkreta exempel. Det är viktigt att man lever med principerna och identifierar särskilda riskområden, berättar Brittmari Seppä under webbinariet.

För att motverka och bygga motståndskraft mot otillåten påverkan lyfter Brittmari Seppä särskilt fram legalitet och objektivitet. Utöver de kunskapshöjande insatserna kopplat till den statliga värdegrunden är en viktig del för arbetsmiljön att det är enkelt att rapportera och få stöd när man blivit utsatt för hot eller något som skulle kunna vara otillåten påverkan. Försäkringskassan har en intern stödtelefon som är öppen dygnet runt och det finns en väl uppbyggd systematik kring hur incidenter rapporteras.

Fyra personer i studiomiljö

Arbete med otillåten påverkan i ett nytt tillsynsuppdrag

När pandemilagen började gälla i början av 2021 ålåg det länsstyrelserna att utöva tillsyn. Projektledaren Maria Andersson fick i uppdrag att bilda och leda den grupp som skulle sköta pandemitillsynen i Västra Götaland. Fyra team och en stab sattes samman, totalt omkring 40 personer.

– Utmaningarna var att vi skulle mobilisera snabbt och att vi skulle ut på tillsyn i en tid då man skulle hålla avstånd eftersom det fanns risk för smitta, berättar Maria Andersson.

Den nyskapade organisationen identifierade arbetsmiljörisker och satte rutiner för personligt smittskydd och säkerhet. De arbetade med arbetsmiljöenkäter och utbildningar inom allt från tillsynsmetodik till just otillåten påverkan. Maria Andersson hade tidigare tagit del av Partsrådets föreläsning på ämnet. Hon använde nu material och diskussionsfrågor från webbmaterialet, la till information om Länsstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete och presenterade sedan det för gruppen.

– Syftet var att ge handläggarna kunskap om vad otillåten påverkan är och att de skulle få reflektera över situationer där otillåten påverkan kan förekomma och skapa en mental förberedelse, säger Maria Andersson.

Det blev bra diskussioner och de resonerade tillsammans om situationer där en handläggare blivit hotad och när någon hade blivit erbjuden en gåva av en verksamhetsutövare.

– Jag upplevde att medarbetarna var väldigt nöjda. Det kändes som ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Stödmaterial om otillåten påverkan

Materialet som Länsstyrelsen i Västra Götaland använde består av tre delar: bakgrund, ett arbetspass och referensmaterial. Man får även hjälp i processen att ta fram en handlingsplan kring otillåten påverkan. Under arbetspasset får man diskutera fyra olika scenarion:

Eftersom det är ett självinstruerande material behöver man inte någon som facilitetrar. Man kan även få stöd via sajten hotpajobbet.se och genom att läsa fördjupningar i BRÅ:s handbok.

 

Webbinariet sändes 20 april 2022.

Relaterat innehåll