Arbetsmiljö

Hot på jobbet: att kunna lugna i svåra situationer

torsdag 15 februari 2024

Om en incident inträffar är det viktigt att ha rutiner på plats och en ansvarsfördelning som är tydlig för alla i verksamheten. Olika typer av situationer behöver bemötas på olika sätt och rutiner skapar bättre förutsättningar för medarbetare att lugna situationen.

Förberedelser är A och O

Det bästa en verksamhet kan göra är att riskbedöma och tillsammans skapa rutiner och planer som kan vara till hjälp om hot, våld eller trakasserier skulle inträffa. Organisationen kan rustas genom att förbereda medarbetarna för händelser som inte går att förebygga och genom att jobba bort de risker som är möjliga att jobba bort. Ju bättre riskbedömningar och ju fler medarbetare i utsatta roller som fått kunskap och träning, desto mer robust blir organisationen i att möta hotfulla situationer.

Tryggare med rutiner på plats

Det partsgemensamma samarbetet är viktigt och hjälper till att fånga fler perspektiv, både i det förebyggande, det akuta och i det efterhjälpande arbetet. Om en incident inträffar är det viktigt att ha välkända rutiner på plats och att ansvarsfördelning och kommunikationsvägar är tydliga för alla i verksamheten. Om någon skulle drabbas och personen vet vilken hjälp som finns att få fungerar rutinerna som en trygghetsfaktor i en utsatt situation.

Kommunikation och kroppsspråk kan lugna

Olika typer av situationer kan behöva bemötas på olika sätt. En nyckelfaktor är att förstå varför personen som upplevs hotfull beter sig som den gör. Agerande och kommunikation behöver anpassas beroende på vilken orsak som ligger bakom hotet, våldet eller trakasserierna.

I många fall går det att lugna en hotfull situation och undvika att den utvecklas till att bli våldsam. När personer reagerar känslomässigt, till exempel på ett beslut som meddelas, kan kommunikation och kroppsspråk bidra till att lugna både personen som utsätter och den som utsätts. När någon däremot agerar beräknande och använder hot som maktmedel blir målet att situationen inte ska eskalera och leda till våld. Det blir viktigt att vara bestämd och sätta gränser, men samtidigt vara försiktig och undvika konfrontation.

I materialet Hot på jobbet finns mer information om att kommunicera i svåra situationer, till exempel generella råd om bemötande av människor som reagerar känslomässigt eller agerar mer kallt och beräknande, instrumentellt. Det finns också tips och råd om trygghetsskapande åtgärder som verksamheten kan fokusera på när situationen inte längre är akut.

Tips!

 • Finns det risk för hot och våld i verksamheten? Gör det förebyggande arbetet partsgemensamt för att fånga fler möjliga situationer och roller som kan utsättas.
 • Se till att medarbetare har tillräcklig träning och färdigheter för att möta olika typer av hotfulla situationer.
 • Prova exempelvis rollspel eller diskutera dilemman på samverkansmöte, möte med skyddskommittén eller på en arbetsplatsträff. Det finns inte alltid ett givet svar eller ett ”rätt” agerande i verkligheten. Att samtala tillsammans hjälper oss att tänka och öva till exempel bemötande och kommunikation.

Generella råd för att lugna en situation

 • Försök alltid behålla ditt eget lugn.
 • Identifiera personens drivkrafter, motiv och behov samt om personen agerar känslomässigt eller instrumentellt.
 • Anpassa ditt agerande och din kommunikation utifrån vem du möter, vilken situation det är och vad du vill uppnå.
 • Lyssna aktivt och samla information om situationen.
 • Utgå ifrån dina gränser. Avsluta mötet om du känner obehag.
 • Gör löpande riskbedömningar i situationen.
 • Tillkalla hjälp om du behöver.
 • Var tydlig utan att provocera.
 • Lyft fram subtila hot och be personen att förtydliga.
 • Vägled personen och beskriv vad du vill att hen ska göra.
 • Informera om konsekvenserna av personens agerande om du har en chans att nå fram.
 • Behåll fokus på både din och andras säkerhet.

Checklista: Stöd vid olika typer av hot

 • Ta hjälp av den nedladdningsbara checklistan Vid olika typer av hot (pdf) för stöd i en hotfull situation.
 • Ta alltid kontakt med en kollega eller chef om du blir utsatt för ett hot. Tillsammans avgör ni hur hotet ska hanteras.

 

Relaterat innehåll