Arbetsmiljö

Hot på jobbet: undersök och riskbedöm situationer och roller

tisdag 30 januari 2024

Hot på jobbet händer, men ett bra förebyggande arbete bidrar till tryggare arbetsplatser. Finns det situationer eller roller i er verksamhet som kan vara särskilt riskfyllda? Med checklistor och dialogkort i arbetsmaterialet Hot på jobbet kan de blir lättare att identifiera. 

Hot, våld och trakasserier i arbetslivet påverkar både arbetsmiljön och verksamhetens kvalitet. Satsa på att förebygga så mycket som möjligt och på att ha bra rutiner om något händer. I en organisation där det finns risk för hot, våld och trakasserier bör man ständigt arbeta förebyggande och systematiskt med frågorna. 

Prata om riskerna

Alla medarbetare gör observationer i sitt dagliga arbete. Därför är det viktigt att fånga upp så många erfarenheter och perspektiv som möjligt vid en riskkartläggning. Att våga vara öppen och föra dialog i arbetsgruppen, exempelvis om risker, bidrar både till bättre kartläggning, ökad kunskap och ökad psykologisk trygghet. 

Rapportering av händelser och tillbud underlättar

Att rapportera när något hänt är en viktig del av det förebyggande arbetet. Om medarbetare kan rapportera i ett system, till exempel IA-systemet, blir det lättare att få koll på riskerna i verksamheten. Över tid blir det också lättare att skapa en förståelse i organisationen för vilka åtgärder som behöver göras  för att minska riskerna. 

Riskfyllda roller och situationer

I arbetsmaterialet Hot på jobbet finns bland annat en checklista i fem steg som kan laddas ner för att tillsammans undersöka och riskbedöma situationer och roller.

För att fånga in medarbetarnas kunskaper och perspektiv är det bra att göra det här arbetet i samverkan, till exempel på en arbetsplatsträff. Jobba gärna partsgemensamt med det förebyggande arbetet för en tryggare arbetsplats.

Undersök och riskbedöm situationer och roller i fem steg:

 1. Är särskilda medarbetare eller roller mer utsatta?
 2. Vad kan drabba medarbetarna?
 3. I vilka situationer finns risker?
 4. Bedöm riskerna för att kunna prioritera åtgärder. 
 5. Åtgärda. Allvarliga risker åtgärdas omedelbart. Andra kan föras in i en handlingsplan som ni arbetar med kontinuerligt.

Du hittar checklistan, liksom stöd för riskbedömning och skapande av handlingsplan här.

Tips!

Dialogkort kan användas som stöd i samtal för att systematiskt samla in kunskap från medarbetare i olika delar av verksamheten. En arbetsplatsträff är ett bra tillfälle att tillsammans dela erfarenheter och tankar om risker och situationer som kan uppstå i verksamheten. Utgå från vad som skapar oro eller rädslor. Det som inte upplevs som hotfullt för en person kan vara det för en annan.

Här är några exempel på frågor från ett av dialogkorten i materialet som är bra att använda för att prata om vilka risker och situationer som kan uppstå i er verksamhet:

 1. Har du vid något tillfälle blivit rädd eller obekväm när en klient eller brukare sagt eller gjort något?
 2. Vilken typ av trakasserier, hot och våld finns det i verksamheten?
 3. Finns det situationer som är särskilt otrygga? Vilka?
 4. Vad skulle vi kunna utsättas för? Vad behöver vi ha beredskap för?
 5. Finns det situationer som kan vara särskilt riskfyllda? vilka?
 6. Vilka kan orsakerna till hot, våld och trakasserier vara hos oss?

Relaterat innehåll