Hot på jobbet

FÖREBYGGANDE

Analysera och skapa handlingsplan (Stöd steg för steg)

När ni i samverkan har undersökt risker i verksamheten är det dags att analysera dem och fundera över orsaker. Då ökar chansen att ni senare hittar rätt åtgärd som får effekt. Genomför gärna åtgärderna på organisatorisk nivå. Då blir det ofta bra för många.

Ladda ner: HPJ-F-01-231101

Vårt systematiska arbete med hot och våld i verksamheten (Undersöka – skyddsrond)

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och föreskrifterna om hot och våld i verksamheten (AFS 1993:2) ska verksamheten undersöka, riskbedöma och åtgärda risker för hot och våld. Målet är att minska risken för ohälsa och skador hos medarbetare i verksamheten.
Med hjälp av detta underlag får ni stöd i att undersök hur det fungerar hos er. Gör det gärna i samverkan så att fler perspektiv kommer med.

Ladda ner: HPJ-F-18-231101

Hot och våld kopplat till organisatoriska och sociala förutsättningar (Undersöka)

De sociala och organisatoriska förutsättningarna i verksamheten spelar en stor roll för om hot och våld uppstår eller inte, och för hur det hanteras om det uppstår. Undersök detta i samverkan så att fler perspektiv kommer med. Ta gärna hjälp av checklistan nedan.

Utgångspunkten är föreskrifterna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4).

Ladda ner: HPJ-F-19-231101

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (Förslag på åtgärder)

Organisatoriska och sociala åtgärder kan förebygga hot, våld och trakasserier. I den här checklistan får ni exempel på sådana åtgärder.

Ladda ner: HPJ-F-15-231101

Bedöm era risker (Riskbedömning)

När ni har undersökt risker i verksamheten, och har en bruttolista, behöver ni på något sätt sortera i vad som är allvarliga risker och mindre allvarliga risker. Det finns många olika sätt att göra det på.

I det här underlaget kan ni ta del av hur man genomför en traditionell bedömning av risker i fyra steg. Gör gärna bedömningen i samverkan så att fler perspektiv kommer med.

Ladda ner: HPJ-F-02-231101

Bedöm risker vid förändring i verksamheten (Stöd steg för steg)

Om verksamheten står inför en förändring behöver ni göra en bedömning av vilka risker det kan medföra. På så sätt är ni förberedda inför uppkomna situationer och kan hantera förändringen bättre.

Här kan du ladda ner stöd för en riskbedömning inför ändring i verksamheten.

Ladda ner: HPJ-F-05-231101

Undersök och riskbedöm situationer och roller (Stöd steg för steg)

I det här underlaget får ni stöd i arbetet med att undersöka och riskbedöma situationer eller olika roller i verksamheten som kan vara särskilt riskfyllda.

Ladda ner: HPJ-F-21-231101

Verksamhetens beredskap för kris och första hjälpen (Undersöka)

Den här skyddsronden används för att kartlägga krisstöd och första hjälpen på arbetsplatsen kopplat till hot, våld och trakasserier. Gör gärna ronden i samverkan så att fler perspektiv kommer med.

Ladda ner: HPJ-F-04-231101

Hot och våld i verksamheten (Undersöka)

Alla verksamheter har sina särskilda risker och när det gäller hot och våld finns olika typer av utsatthet som medarbetare kan riskera. För att kunna förebygga på ett bra sätt behöver ni ha samsyn kring vad som är problemet – då kan ni lättare hitta rätt åtgärd.

Kartlägg hur det är hos er med hjälp av denna checklista.

Ladda ner: HPJ-F-06-231101 

Kommunikation med dem verksamheten finns till för (Förslag på åtgärder)

Genom att vara tydlig i kommunikationen med dem verksamheten finns till för förebygger ni hot, våld och trakasserier. Fundera exempelvis över hur ni berättar om myndighetens verksamhet, hur möten och kontakter sker och när man kan förvänta sig besked i olika frågor. Fundera också över hur ni jobbar med kommunikationen under möten med de ni finns till för, med syftet att göra upplevelsen så bra som möjligt, även om beskedet som förmedlas kan upplevas som negativt.

I den här checklistan får ni stöd i kommunikationen med dem verksamheten finns till för.

Ladda ner: HPJ-F-11-231101

Den digitala arbetsmiljön och extern kommunikation (Förslag på åtgärder)

Mycket sker i dag på nätet och därför behövs en stor medvetenhet om säkerheten även i den digitala miljön för medarbetare. I den här checklistan finns exempel på vad man kan göra.

Ladda ner: HPJ-F-23-231101

Inför beslut eller åtgärd (Riskbedömning)

Ta hjälp av detta underlag för att bedöma risker inför att du ska lämna ett besked eller vidta en åtgärd med en klient.

Ladda ner: HPJ-F-08-231101

Inför aktivitet eller evenemang (Riskbedömning)

Bedöm risker inför externa aktiviteter eller evenemang med hjälp av detta riskbedömningsunderlag.

Ladda ner: HPJ-F-07-231101

Hot och våld vid ensamarbete (Undersöka)

Om det förekommer ensamarbete i verksamheten och det kan finnas risk för hot och våld i dessa situationer är det bra att göra en särskild skyddsrond kring det. Sätt in rätt åtgärder för att minska riskerna. Gör det gärna i samverkan så att fler perspektiv kommer med.

Ladda ner: HPJ-F-03-231101

Inför besök på eller utanför arbetsplatsen (Riskbedömning)

Ta ställning till frågorna i detta underlag som en hjälp att bedöma risker inför interna och externa besök.

Ladda ner: HPJ-F-09-231101

Rutin under besök på och utanför arbetsplatsen (Förslag på åtgärder)

I den här checklistan får ni förslag på rutin för besök på eller utanför arbetsplatsen. Anpassa checklistan så att den fungerar för er verksamhet.

Ladda ner: HPJ-F-17-231101

Personlig säkerhet (Förslag på åtgärder)

Den personliga säkerheten är viktig både för att förebygga risker och när någon utsätts för något. I den här checklistan får ni tips på vad ni kan göra.

Ladda ner: HPJ-F-16-231101

Lokalutformning och design (Förslag på åtgärder)

En bra lokal är utformad och utrustad för att främja lugn och trygghet för alla, och för att förebygga hot och våld. Lokalen ska kännas säker, men samtidigt välkomnande. Det ska vara lätt att fly och söka skydd. I den här checklistan får ni tips för utformning av till exempel reception, besöksrum och tjänsterum.

Ladda ner: HPJ-F-14-231101

Larm i verksamheten (Undersöka)

Medarbetare ska snabbt kunna kalla på hjälp vid en hot- eller våldssituation. Olika typer av larm kan behövas. I den här skyddsronden får ni hjälp att undersöka. Gör det gärna i samverkan så att fler perspektiv kommer med.

Ladda ner: HPJ-F-13-231101

Larm (Förslag på åtgärder)

Ta hjälp av denna checklista för att ta ställning till vad ni behöver tänka på gällande larm i verksamheten.

Ladda ner: HPJ-F-12-231101

Kameraövervakning (Förslag på åtgärder)

Brottsligheten kan minska vid kameraövervakning, framför allt där det redan är hög brottslighet. Kameraövervakning bidrar också till trygghet. Tänk igenom punkterna i denna checklista om ni ska använda kameraövervakning i verksamheten.

Ladda ner: HPJ-F-10-231101

Tillträdesskydd (Förslag på åtgärder)

I den här checklistan får ni tips gällande hur ni stärker  tillträdesskyddet så att ovälkomna inte kommer in i lokalerna. Om det yttersta skyddet inte kan göras absolut säkert kan ni komplettera med skydd längre in, allt för att hindra obehöriga från att kunna komma in i byggnad och lokaler.

Ladda ner: HPJ-F-20-231101

Utveckla kompetens (Förslag på åtgärder)

En del trakasserier, hot och våld kan förebyggas med en god kommunikation. Medarbetare ska kunna förebygga en del situationer, hantera dem om de uppstår och minimera risken för att de eskalerar och för att allvarliga skador uppstår. I den här checklistan får ni exempel på olika åtgärder som kan vara hjälpsamma.

Ladda ner: HPJ-F-22-231101

Åtgärder vid hot (Förslag på åtgärder)

Om du utsätts för ett hot är det viktigt att snabbt avgöra hotets allvarlighetsgrad. I den här checklistan finns frågor som är bra att ställa för att förstå hotbilden bättre.

Ladda ner: HPJ-F-24-231101

AKUT

Arbetsgruppstöd i akut läge (Checklista)

Följ era interna rutiner för krissituationer om ni har sådana. I denna checklista finns annars stöd för vad ni behöver tänka på när något har hänt.

Ladda ner: HPJ-A-01-231101

Chefsstöd i akut läge (Checklista)

Som chef har du ett stort ansvar för arbetsmiljön, så att medarbetare mår bra på jobbet och inte riskerar ohälsa. Du har ett ansvar att förebygga händelser med hot, våld och trakasserier samt att hantera situationer om de uppstår för att minimera såväl fysiska som psykiska skador. I denna checklista får du stöd i det arbetet om något akut inträffar.

Ladda ner: HPJ-A-02-231101

Kamratstöd i akut läge (Checklista)

Om en kollega är med om något jobbigt eller svårt finns det sätt för dig att ge stöd. Utgå från personens upplevelser och gör det du kan för att stötta. Denna checklista ger dig stöd i rollen som kamratstödjare.

Ladda ner: HPJ-A-04-231101

Vid olika typer av hot – för dig som är utsatt (Checklista)

Ta alltid kontakt med en kollega eller chef om du blir utsatt för ett hot. Tillsammans avgör ni hur hotet ska hanteras. Den här checklistan vänder sig till dig som är utsatt och ger stöd i det arbetet.

Ladda ner: HPJ-A-03-231101

Säkerhetsåtgärder när något hänt (Checklista)

Här finns stöd för att ta ställning till om några extra säkerhetsåtgärder behövs när någon har utsatts för hot, eller om/när det finns en risk för ytterligare hot eller våld. Det är önskvärt att chef och skyddsombud går igenom detta tillsammans.

Ladda ner: HPJ-A-05-231101

UPPFÖLJANDE

Extern kommunikation (Checklista)

När något akut har inträffat behöver man alltid ta ställning till om händelsen behöver kommuniceras utanför den egna organisationen. Ta stöd av kommunikationsavdelningen och kriskommunikationsplaner.

Följande checklista ger er stöd i att anpassa kommunikationen till den speciella händelse som nu ska kommuniceras.

Ladda ner: HPJ-U-01-231101

Intern kommunikation (Checklista)

När något akut har inträffat behöver man kommunicera vad som har hänt till övriga på avdelningen/arbetsgruppen/sektionen som inte var på plats under händelsen. Man behöver även informera övriga i organisationen och ibland även samarbetspartner. Ta stöd av kommunikationsavdelningen och kriskommunikationsplaner.

Följande checklista ger er stöd i att anpassa kommunikationen till den speciella händelse som nu ska kommuniceras.

Ladda ner: HPJ-U-02-231101

Kamratstöd efter en händelse (Checklista)

Om en kollega har varit med om något jobbigt eller svårt är det bra att låta hen få berätta om sina upplevelser och det som har hänt. En del kan behöva göra det många gånger. Det är ett sätt att bearbeta situationen och hjälper personen att återhämta sig. Som kamratstödjare kan du ta hjälp av punkterna i denna checklista.

Ladda ner: HPJ-U-03-231101

Uppföljningssamtal – chef (Checklista)

Oavsett hur en person eller grupp har reagerat vid en händelse är det viktigt att följa upp hur det går. Reaktioner kan komma långt efteråt. Närmaste chef är ansvarig. Den här checklistan ger tips inför samtalen.

Ladda ner: HPJ-U-04-231101

Utredning av händelse (Stöd steg för steg)

Allvarliga händelser och tillbud ska utredas, men det är bra om även mindre allvarliga händelser utreds. Det behöver göras för att liknande händelser inte ska ske igen. Kunskapen från utredningen är värdefulla för att förebygga hot, våld och trakasserier.

Ladda ner: HPJ-U-05-231101